ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 51 รายการ จากคำว่า Flow injection analysis.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Development of voltammetric and flow injection amperometric methods for the determinations of fumaric acid and ascorbic acid = การพัฒนาวิธีโวลแทมเมตรีและโฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรีเพื่อหาปริมาณกรดฟูมาริกและกรดแอสคอร์บิก / Pipoon Bunpeng / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry, Analytic
Chemistry -- Analysis
Flow injection analysis
Fumaric acid
42 Flow injection on-line sorption preconcentration of trace elements using knottedserpentine reactor for atomic spectrometric detection / Waraporn Som-aum / 2003 /Full Text
Subject
Chromium -- Analysis
Flow injection analysis
Trace elements -- Analysis
Atomic spectroscopy
43 Flow injection spectrophotometric determination of some trace metal ions with some therapeutic agents as complexing agents / Singto Sakulkhaemaruethai / 1998 /Full Text
Subject
Aluminium -- Analysis
Europium -- Analysis
Flow injection analysis
44 Flow Injection-Bead Injection System for Determination of Bone Alkaline Phosphatase = ระบบโฟลอินเจคชัน-บีดอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณโบนอัลคาไลน์ฟอสฟาเทส / Duangporn Somprayoon / school 2005 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Alkaline phosphatase -- Analysis
Bones
45 Fully automated flow injection and sequential injection spectrophotometric methods for determination of lead(II) ions in wastewater samples = วิธีโฟลว์อินเจคชันและวิธีซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตริก แบบอัตโนมัติสมบูรณ์สำหรับการหาปริมาณไอออนตะกั่ว(II)ใน ตัวอย่างน้ำเสีย / Titinan Wajeesing / 2010 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Flow injection analysis
Sequential injection analysis
46 Method development for determination of diphenhydramine hydrochloride by spectrophotometric flow injection analysis / Prapatsorn Intamoon / 2000 /Full Text
Subject
Spectrophotometry
Flow injection analysis
Diphenhydramine hydrochloride -- Analysis
47 Method development for speciation of arsenic and chromium by flow injection analysis Ngramnet Worakijcharoenchai / Ngarmnet Worakijcharoenchai / 1999 /Full Text
Subject
Arsenic -- Analysis
Chromium -- Analysis
Flow injection analysis
48 Novel flow injection techniques with chemiluminescent and spectrophotometric detection for trace analysis = เทคนิคทางโฟลอินเจคชันแบบใหม่ที่ใช้การตรวจวัดแบบเคมิลูมิเนสเซนท์และสเปกโทร โฟโตเมตรีสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย / Wirat Ruengsitagoon / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Chemiluminescence
Luminescence spectroscopy
Chemical kinetics
49 Plant tissues-based bioelectrodes for determination of some chemical substances / Prasit Purachat / 2002 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Bosensors
Plant cells and tissues
50 Preconcentration and determination of uranium by flow injection technique = การเพิ่มความเข้มข้นและหาปริมาณยูเรเนียมโดยเทคนิคโฟลอินเจคชัน / Ponlayuth Sooksamiti / 1995 /Full Text
Subject
Uranium -- Analysis
Flow injection analysis
51 Sample pretreatment using in-valve and on-line columns in flow injection systems for the determination of cadmium, copper, lead, zinc, benzene, toluene and xylene / Sumalee Tanikkul / 2004 /Full Text
Subject
Cadmium -- Analysis
Copper -- Analysis
Iron -- Analysis
Lead -- Analysis
Zinc -- Analysis
Benzene -- Analysis
Toluene -- Analysis
Xylene -- Analysis
Flow injection analysis


Page : 1 2 3