ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 51 รายการ จากคำว่า Flow injection analysis.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Development of flow injection analysis with modified amperometric biosensor for determination of glucose = การพัฒนาโฟลว์อินเจกชันอะนาลิซิสร่วมกับแอมเพอโรเมตริกไบโอเซนเซอร์ที่ดัดแปรสำหรับการหาปริมาณกลูโคส / Arsan Promminta / 2011 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Biosensor
Glucose
22 Development of flow injection and sequential injection methods for cadmium determination using Rhodamine B = การพัฒนาวิธีโฟลว์อินเจคชันและซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับการหา ปริมาณแคดเมียมโดยใช้โรดามีนบี / Siriwan Uanthuam / Chiangmai The 2011 /Full Text
Subject
Cadmium -- Analysis
Flow injection analysis
23 Development of flow injection and sequential injection methods for determin of aluminum in water samples = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันและวิธีซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณอะลูมินัมในตัวอย่างน้ำ / Arunee Suratpipit / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry -- Analysis
Chemistry, Analytic
Flow injection analysis
Science
Sequential injection analysis
Water -- Analysis
Water chemistry
24 Development of flow injection and sequential injection spectrophotometric methods for determination of zinc ions = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันและซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรี สำหรับการหาปริมาณไอออนสังกะสี / Athikom Prathumsuk / 2011 /Full Text
Subject
Zinc -- Analysis
Flow injection analysis
25 Development of flow injection chemiluminescence procedures for quantitative analysis of some antimicrobial drugs in pharmaceutical formulations and animal feeds = การพัฒนาเทคนิคโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์สำหรับหาปริมาณยาต้านจุลชีพบางชนิดในยาเตรียมและอาหารสัตว์ / Pawinee Thongsrisomboon / The 2010 /Full Text
Subject
Anti-infective agents
Flow injection analysis
Chemiluminescence
Pharmaceutical Preparations
Animal nutrition
Feeds
26 Development of flow injection methods for the determination of uranium and yttrium / Sasipron Kunapongkiti / 1998 /Full Text
Subject
Uranium -- Analysis
Yttrium -- Analysis
Flow injection analysis
Fluorimetry
Spectrophotometry
27 Development of flow injection procedures for the determination of calcium, magnesium, iron, zinc and ethanol = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันเพื่อการหาปริมาณแคลเชียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และเอทานอล / Kwuanjit Manee-on / 2005 /Full Text
Subject
Calcium -- Analysis
Magnesium -- Analysis
Iron -- Analysis
Zinc -- Analysis
Ethanol -- Analysis
Flow injection analysis
28 Development of flow injection spectrophotometric and voltammetric methods for determination of ascorbic acid in fruit juices / Kieatsuda Poouthree / 2001 /Full Text
Subject
Acids -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
Vitamin C
Fruit juices
Voltammetry
29 Development of flow injection system for determination of chromium (III) and on-lin preconcentration = การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันเพื่อการหาปริมาณโครเมียม (III) และการเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์ / Supharphorn Kasiwad / 2005 /Full Text
Subject
Instrumental analysis
Flow injection analysis
30 Development of flow injection system for determination of total organic acid in fruit juice and vegetable oil / Piyanete Sritharathikhun / 1996 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Organic acids -- Analysis
Fruit juices
Vegetable oils
31 Development of flow injection system for trace metals determination using electrochemical detection / Prinya Masawat / 2003 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Flow injection analysis
Trace elements -- Analysis
Electrochemical sensors
32 Development of flow injection systems for the determination of calcium lead and uranium in mineral samples / Jaroon Jakmunee / 1997 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Calcium -- Analysis
Lead -- Analysis
Uranium -- Analysis
33 Development of flow-based analytical systems with dynamic surface tension detectors / Narong Lenghor / 2004 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Surface tension
34 Development of flow-based techniques for the determination of some heavy metals in environmental samples / Supunnee Duangthong / 2004 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Sequential injection analysis
Heavy metals
Heavy metals -- Environmental aspects
35 Development of flowinjection-capillary immunoassay system = การพัฒนาระบบโฟลอินเจกชั่น-คาปิลลารีอิมมูโนแอสเสย์ / Apichart Boonmalai / 2005 /Full Text
Subject
Instrumental analysis
Flow injection analysis
Capillary analysis
36 Development of gas diffusion flow injection system coupled with conductivity and fluorometric detection for determination of some ions in natural water = การพัฒนาระบบแก๊สดิฟฟิวชันโฟลอินเจ๊กชันร่วมกับการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าและฟลูออโรเมทริกสำหรับการหาปริมาณไอออนบางชนิดในน้ำธรรมชาติ / Wasin Somboot / The 2018 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Ions
Gas flow
Electric conductivity
37 Development of minicolumn flow injection system for determination of some proteoglycans in serum / Kanokphan Pathanon / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Proteoglycans -- Analysis
Serum -- Analysis
38 Development of novel flow injection procedures for enrichment separation and determination of copper and iron in environmental samples / Teraboon Pojanagaroon / 2003 /Full Text
Subject
Copper -- Analysis
Iron -- Analysis
Flow injection analysis
Copper -- Environmental aspects
Iron -- Environmental aspects
39 Development of sequential injection-capillary immunoassay system for determination of sialoglycoconjugates = การพัฒนาระบบซีเควนเชียลอินเจคชัน-คาปิลลรีอิมมูโนแอสเสย์สำหรับการหาปริมาณไซอาโลไกลโคคอนจูเกต / Napaporn Wannaprom / 2008 /Full Text
Subject
Capillary analysis
Flow injection analysis
40 Development of stopped-flow injection methods for determination of phosphate and chlorate / Sarawut Somnam / 2004 /Full Text
Subject
Stopped-flow injection methods
Flow injection analysis
Phosphates -- Analysis
Chlorate -- Analysis


Page : 1 2 3