ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 56 รายการ จากคำว่า Flow injection analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of ion exchange process involving defluoridation by bone char using flow injection technique = การศึกษากระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนที่เกี่ยวข้องในการขจัดฟลูออไรด์ด้วยถ่านกระดูกโดยใช้เทคนิคโฟลอินเจคชัน / Romran Chusie / Grauate 2005 /Full Text
Subject
Chemistry
Chemistry, Analytic
Chemistry, Technical
Chemistry -- Study and teaching
Ion exchange
Flow injection analysis
Fluorides
2 A Study on a lignite and its burning products and method development of flow injection analysis for carbaryl and ascorbic acid / Somchai Lapanantnoppakhun / 2001 /Full Text
Subject
Lignite -- Analysis
Fly ash -- Analysis
Flow injection analysis
Carbaryl -- Analysis
Vitamin C -- Analysis
3 Application of flow-based technique for screening some types of thalassemia / Boonraksa Srisawang / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Thalassemia
4 Automatic quantitative analysis systems with flow based approach for aiding the clinical diagnosis and quality control of pharmaceutical samples = ระบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบอัตโนมัติที่ใช้หลักการไหลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยทางคลินิกและการควบคุมคุณภาพตัวอย่างทางเภสัชกรรม / Supada Khonyoung / 2011 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Thalassemia
5 Design and fabrication of the advanced flow analysis systems for the determination of some inorganic species on waters / Tapparath Lelasattarathkul / 2006 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Chemistry, Analytical
6 Determination of copper and chlorate by flow injection analysis / Thanyarat Chuesaard / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Copper -- Analysis
Chlorate -- Analysis
7 Determination of methyl parathion residues by flow injection analysis / Anong Srisopa / 1999 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Insecticides -- Analysis
Pesticides -- Analysis
Methyl parathion -- Analysis
Organophosphorus compounds -- Analysis
8 Determination of sulphite and sulphate in beverages by flow injection analysis / Wilaiwan Phakthong / 2001 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Spectrophometry
Beverages -- Analysis
Sulphites -- Analysis
Sulphates -- Analysis
9 Determination of trace heavy metals by flow injection analysis with in-line preconcentration on chitosan / Wasan Sirisungworawong / 2002 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Heavy metals -- Analysis
Chitisan -- Analysis
10 Determination of zirconium by flow injection system = การหาปริมาณเซอร์โคเนียมโดยระบบโฟลอินเจคซัน / Mayuree Utamong / school 1994 /Full Text
Subject
Spectrophotometry
Zirconium
Flow injection analysis
11 Development and construction of flow injection analysis for the determination of cadmium copper iron and lead using an atomic absorption spectrophotometer as detector = การพัฒนาและการสร้างระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียม ทองแดง เหล็ก และตะกั่วโดยใช้อะตอมมิคแอบซอฟช้นสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เป็นเครื่องตรวจวัด / Juree Borisuthanarak. / 1989. /Full Text
Subject
Cadmium -- Analysis.
Copper -- Analysis.
Iron -- Analysis.
Lead -- Analysis.
Atomic absorption spectroscopy.
Flow injection analysis.
12 Development in flow injection analysis for anionic surfactants, hyoscine butylbromide, Yttrium, cobalt and manganese / Wiboon Praditweangkum / 2001 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Surfaces (Technology) -- Analysis
Hyoscine butylbromide -- Analysis
Yttrium -- Analysis
Cobalt -- Analysis
Manganese -- Analysis
13 Development of a microcolumn system for enhancng performance in flow injection spectrophotometric determination of copper / Boonlom Purachat / 2002 /Full Text
Subject
Copper -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
14 Development of an analytical system combining field-flow fractionation and flow injection analysis / Rattikan Chantiwas / 2002 /Full Text
Subject
Field-flow fractionation
Flow injection analysis
Liquid chromatography
15 Development of flow and microflow injection analysis systems for determining some metals in water samples = การพัฒนาระบบโฟลว์และการวิเคราะห์แบบไมโครโฟลว์อินเจคชันเพื่อการหาปริมาณโลหะบางชนิดในตัวอย่างน้ำ Pongsak Kerdlapee / Narabhats Rannurags / The 2012 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Metals -- Analysis
16 Development of Flow Injection Amperometric Method with sample pretreatment column for determination of orthophosphate = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรีที่ใช้คอลัมน์เตรียมตัวอย่างสำหรับการหาปริมาณออโธฟอสเฟต / Wasin Wongwilai / 2006 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Phosphates -- Analysis
17 Development of flow injection analysis and related techniques for the determination of Fe(II) Fe(III) and phosphate / Yuthapong Udnan / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Phosphates -- Analysis
Iron -- Analysis
18 Development of flow injection analysis method for speciation of selenium in water samples / Tharinee Wonganan / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Selenium -- Analysis
Water -- Analysis
19 Development of flow injection analysis method for trace aluminium determination / Sakchai Satienperakul / 1998 /Full Text
Subject
Aluminum -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
20 Development of flow injection analysis methods for the determination of some phytochemical compounds from Thai medicinal plants and drug residue = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับหาปริมาณสารพฤกษเคมีบางชนิดจากพืชสมุนไพรไทยและยาตกค้าง / Wisanu Thongchai / The 2010 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Phytochemicals
Medicinal plants -- Thailand
Meterial medica, Vegetable
Drug residues


Page : 1 2 3