ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 20 รายการ จากคำว่า Fixed point theory

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Approximation methods for common fixed points of a countable family of some generalized nonexpansive mappings and equilibrium problems = วิธีการประมาณค่าสำหรับจุดตรึงร่วมของวงศ์ที่นับได้ของการส่งแบบไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปบางแบบและปัญหาสมดุล / Prasit Cholamjiak / The 2011 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
Functional analysis
2 Approximation methods for common fixed points of generalized asymptotically quasi-nonexpansive mappings in Banach spaces = วิธีการประมาณค่าสาหรับจุดตรึงร่วมของการส่งแบบไม่ขยายคเวไซเชิงเส้นกำกับที่วางนัยทั่วไปในปริภูมิบานาค / Pornsak Yatakoat / The 2011 /Full Text
Subject
Fixed points theory
Mapping (Mathematics)
3 Common fixed point theorems for some generalized nonexpansive mappings mappings and nonspreading mappings in CAT(0) spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมสำหรับการส่งไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปบางการส่งและการส่งไม่กระจายในปริภูมิ CAT(O) / Tanaphong Prommai / The 2012 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
4 Common fixed point theorems with two metrics for admissible contraction mappings and geraghty's contraction mappings endowed with directed graphs = ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมกับสองเมตริกสำหรับการส่งหดตัวรับได้และการส่งหด ตัวของเกราฟตีกำกับด้วยกราฟระบุทิศทาง / Kanapat Sukma / The 2017 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Graph theory
5 Common fixed points of two and four mappings / Benjawan Rodjanadid / 2004 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
6 Convergence theorems for variational inequalities and common fixed points of a family of nonexpansive and multivalued mappings = ทฤษฎีบทการลู่เข้าสำหรับอสมการการแปรผันและจุดตรึงร่วมของวงศ์ของการส่งแบบไม่ขยายและการส่งหลายค่า / Aunyarat Bunyawat / 2013 /Full Text
Subject
Inequalities (Mathematics)
Fixed point theory
7 Convergence theorems of fixed point iterative methods de ned by admissible functions = ทฤษฎีบทการลู่เข้าของวิธีการทำซ้ำจุดตรึงที่ถูกนิยามโดยฟังก์ชันแอดมิสสิเบิล / Nuttawut Bunlue / The 2015 /Full Text
Subject
Convergence
Functions
Fixed point theory
8 Coupled fixed point theorems for multivalued mappings in partially ordered complete metric spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงคู่สำหรับการส่งหลายค่าในปริภู มิเมตริกบริบูรณ์อันดับบางส่วน / Chalongchai Klanarong / 2013 /Full Text
Subject
Fixed point theory
9 Fixed point theorems and convergence theorems for a finite family of asymptotic pointwise nonexpansive mappings = ทฤษฎีบทจุดตรึงและทฤษฎีบทการลู่เข้าสำหรับวงศ์จำกัดของการส่งแบบไม่ขยายทีละจุดเชิงเส้นกำกับ / Piyanan Pasom / 2013 /Full Text
Subject
Fixed point theory
10 Fixed point theorems and convergence theorems of ishikawa iterations for some generalized nonexpansive mappings in CAT(?) spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงและทฤษฎีบทการลู่เข้าของวิธีการทำซ้ำอิชิคาวาสำหรับการส่งแบบไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปบางการส่งในปริภูมิ CAT(?) / Bancha Nanjaras / The 2016 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Convergence
11 Fixed point theorems for generalized nonexpansive mappings in convex metric spaces and rate of convergence of some iteration methods = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปในปริภูมิเมตริกคอนเวกซ์และอัตราการลู่เข้าของวิธีทำซ้ำบางวิธี / Withun Phuengrattana / 2013 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Nonexpansive mappings
12 Fixed point theorems for mapping satisfying strict contractive conditions = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งที่สอดคล้องเงื่อนไขหดตัวโดยแท้ / Machima Chotipunvitayakul / 2005 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Homotopy theory
Mathematical analysis
Mappings (Mathematics)
13 Fixed point theorems for multivalued generalized contractions with graphs and best proximity point theorems for some generalized nonexpansive mappings = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการหดตัวที่วางนัยทั่วไปหลายค่าพร้อมด้วยกราฟและทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงที่สุดสำหรับบางการส่งไม่ขยายที่วางนัยทั่วไป / Jenwit Puangpee / The 2017 /Full Text
Subject
Fixed point theory
14 Fixed point theorems for some generalized nonexpansive mappings and nonspreading type mappings in banach spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปบางการส่งและการส่งแบบไม่กระจายในปริภูมิบานาค / Nutchari Niyamosot / The 2012 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
15 Fixed point theorems via techniques of ultra- asymptotic centers and nonexpansive retracts = ทฤษฎีบทจุดตรึงผ่านเทคนิคของศูนย์กลางเชิงเส้นกำกับแบบอัลตราและเซตหดตัวแบบไม่ขยาย / Narawadee Na Nan / 2013 /Full Text
Subject
Fixed point theory
16 Properties of attractive points in CAT(0) spaces = สมบัติของจุดดึงดูดในปริภูมิ CAT(0) / khwanchai kunwai / 2014 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Nonlinear theories
17 Solving of One variable nonlinear equations by Using some fixed point iteration methods = การหาคำตอบของสมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยการใช้วิธีทำซํ้าจุดตรึงบางวิธี / Suttiwat Wongyai / The 2016 /Full Text
Subject
Nonlinear theories
Fixed point theory
18 Strong convergence theorems for a common fixed point of nonexpansive mappings, nonspreaading mappings and mixed equilibrium problems = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มสำหรับจุดตรึงร่วมของการส่งไม่ขยาย การส่งไม่กระจาย และปัญหาสมดุลผสม / Thanayut Changruenngam / Gradiate 2012 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Set theory
19 Strong convergence theorems for common fixed points of generalized Quasi-nonexpansive single-valued mappings and multi-valued mappings = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มสาหรับจุดตรึงร่วมของการส่งค่าเดียวและการส่งหลายค่าไม่ขยายแบบคเวไซที่วางนัยทั่วไป / Watcharaporn Cholamjiak / The 2011 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
Functional analysis
20 Strong convergence theorems of iteration methods for finding a common fixed point of nonexpansive mappings and equilibrium problems = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มของวิธีการทำซ้ำสำหรับการหาจุดตรึงร่วมของการส่งแบบไม่ขยายและปัญหาสมดุล / Sutee Chaiyasil / 2011 /Full Text
Subject
Iterative methods (Mathematics)
Mathematics
Fixed point theory


Page : 1