ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Financial risk management

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study on consistency of financial risk measures under risk neutral probabilities = การศึกษาความสอดคล้องของตัววัดค่าความเสี่ยงทางการเงินภายใต้ความน่าจะเป็นเชิงความเสี่ยงที่เป็นกลาง / Somsak Chanaim / 2011 /Full Text
Subject
Financial risk management
2 Econometrics of risk: applications to financial sectors = เศรษฐมิติเกี่ยวกับความเสี่ยง: การประยุกต์กับภาคการเงิน / Panisara Phochanachan / The 2016 /Full Text
Subject
Econometrics
Risk management
Financial risk management
3 Stock Selection, risk measurement and portfolio optimization in the Hong Kong stock exchange = การเลือกหลักทรัพย์ การวัดค่าความเสี่ยง และการหาค่าเหมาะสมที่สุดของหลักทรัพย์การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Biren Hu / Biren, Hu / 2017 /Full Text
Subject
Securities
International trade
Financial risk management
Investments
4 The Dependence Structure of risk and return using CAPM model for the financial and industrial sector of Thailand stock market: a copula approach = โครงสร้างความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลตอบแทนด้วยแบบจำลองซีเอ็มพีเอ็มของภาคการเงินและภาคอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยวิธีโคปูลา / Sreynich Preap / 2015 /Full Text
Subject
Financial statements -- Analysis
Investment analysis
Risk management
Stock exchanges -- Thailand


Page : 1