ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Field crops

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adaptation to anaerobic condition and tolerance to iron toxicity in rice = การปรับตัวของข้าวต่อสภาพขาดออกซิเจนและความทนทานต่อเหล็กเป็นพิษ / Jenjira Mongon / 2013 /Full Text
Subject
Rice -- Adaptation
Field crops
2 Evolutionary dynamics of oryza sativa in Thailand = พลวัตทางวิวัฒนาการของข้าวในประเทศไทย / Tonapha Pusadee / 2009 /Full Text
Subject
Rice -- Evdution
Field crops
3 Genotypic variation and heritability of gamma oryzanol in local purple glutinous rice genotypes = ความแตกต่างทางจีโนไทป์และความสามารถในการถ่ายทอดพันธุกรรมของสารแกมมาออไรซานอลในข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมือง / Panita Boonsit / The 2009 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties
Gamma Oryzanol
Field crops -- Breeding
Rice -- Field experiments


Page : 1