ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Fermentation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparative study of lime oil properties by fermentation with bio-fermented products = การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำมันมะนาวที่ได้จากการหมักด้วยน้ำหมักชีวภาพ / Jaipian Laothamyingyong / 2006 /Full Text
Subject
Fermentation
Lime oil
2 Effects of quebracho tannins extract on rumen fermentation parameters and chemical composition of the microbial fraction in an in vitro system = ผลของแทนนินสกัดจากคิวบราโซที่มีต่อพารามิเตอร์ของการหมักและองค์ประกอบทางเคมีของจุลินทรีย์กระเพาะหมักในสภาพห้องปฏิบัติการ Mohamed Diaby / Mohamed, Diaby / The 2016 /Full Text
Subject
Rumen fermentation
3 Fermantation of sugar depleted dried longan by reducing sugar producing fungi for bioethanol production = การหมักลำไยอบแห้งปราศจากน้ำตาลโดยเชื้อราที่ผลิตน้ำตาลรีดิวซ์สำหรับการผลิตไบโอเอทานอล / Chanawut Kaewcompa / 2012 /Full Text
Subject
Agricultural wastes
Fermentation
longan -- Drying
Bioethanol
4 Fermentation kinetics of Morinda citrifolia linn and antimicrobial activity of its products = จลนพลศาสตร์ของการหมักลูกยอและฤทธิ์ยับยั้งจุลชีพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ / Sasithorn Sirilun / 2005 /Full Text
Subject
Anti-infective agents
Morinda citrifolia Linn
Fermentation
5 Gas chromatographic analysis of acetone-butanol fermentation products = การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากอะซีโตน-บิวทานอลเฟอร์เมนเตชัน โดยวิธีโครมาโตกราฟีก๊าซ / Jiraprapa Prasopsorn / 1985 /Full Text
Subject
Gas chromatography
Acetone-butanol
Fermentation
6 Nutrient composition of fresh and preserved Pangola grasses at 45 Days of regrowth stage cutting and cattle ruminal digestibility = องค์ประกอบทางโภชนะของหญ้าแพงโกล่าสดและแปรรูปทีระยะการตัด 45 วันและความสามารถในการย่อยสลายในกระเพาะหมักของโค / Masjarat Tasdee / The 2015 /Full Text
Subject
Rumen fermentation
Digestion
Pangola grasses -- Biodegradation
Forage plants
Cows
7 Selection of probiotic lactic acid bacteria from pickles and fermented plant products / Yodsawee Duangchitchareon / 2006 /Full Text
Subject
Bacteria
Probiotic lactic acid bacteria
Pickles
Lactic acid bacterria
Fermentation
8 Vinegar production from Thai Rice by Solid State Fermentation = การผลิตน้ำส้มสายชูจากข้าวไทยโดยการหมักในสภาพของแข็ง / Thanapak Jaimalai / The 2012 /Full Text
Subject
Vinegar
Fermentation
Rice -- Thailand


Page : 1