ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า Fear

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Selected factors associated with medical fear among hospitalized Chinese school-age children Yan Jin / Yan, Jin / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pediatric nursing
Fear
Children -- China
2 ความกลัวการคลอดบุตรของผู้ที่จะเป็นบิดาครั้งแรกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง =Fear of childbirth among first time expectant fathers and related factors / พุทธชาด แก้วยา / 2556 /Full Text
Subject
Fear
Fathers
3 ความกลัวการคลอดบุตรในสตรีมีครรภ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Fear of childbirth in pregnant women and related factors / ธวัลรัตน์ กิตติศักดิ์ชัย / มหาวิทยาบัย 2555 /Full Text
Subject
Fear
Pregnant women
4 ความกลัวของเด็กวัยเรียนขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / สมปอง วงษาสุข / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลพบุรี
ความกลัว
นักเรียน -- ลพบุรี
Dissertations, academic -- nursing
Fear
Child, hospitalized
5 ปัจจัยทำนายความกลัวการคลอดบุตรในสตรีมีครรภ์ = Factors predicting fear of childbirth among pregnant women / เนตรนภา ขวัญยืน / 2559 /Full Text
Subject
ความกลัว
สตรีมีครรภ์
Fear
Pregnant women
6 ปัจจัยทำนายความกลัวการคลอดบุตรในสตรีหลังคลอด = Factor predicting fear of childbirth among postpartum women / พัชรเวทย์ เผยกลาง / 2556 /Full Text
Subject
Fear
Labor
Puerperium
7 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความกลัวการคลอดของสตรีมีครรภ์เสี่ยงสูงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Factors related to fear of childbirth among hospitalized high-risk pregnant women / นราภรณ์ ขุนกำแหง / 2559 /Full Text
Subject
Fear
Parturition
8 ผลของการเตรียมด้านจิตใจต่อความกลัวการได้รับยาพ่น แบบฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน / ศิริวรรณ ใบตระกูล / 2546 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ -- ลำปาง
ความกลัว
การพ่นยา
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- ลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
Fear
Drug therapy
Mental health
9 ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยภาพและเสียงต่อความกลัวการตัดเฝือกในเด็กวัยเรียน = Effect of audiovisual distraction on fear of cast removal among school-aged children / สายฝน สงฆ์อุทก / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Casts, Surgical
Fear
10 ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจโดยบิดามารดาต่อความกลัวของเด็ก วัยก่อนเรียนขณะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ = Effect of distraction by parents on fear among preschoolers receiving intravenous fluid infusion / ดาราวรรณ ภู่เพ็ง / 2553 /Full Text
Subject
ความกลัว
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Fear
Infusions, intravenous
11 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อวิดีทัศน์ต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนก่อนการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / ชื่นจิตต์ สมจิตต์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแพร่. หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- การดูแล
วีดิทัศน์
ความกลัว
สารน้ำในร่างกาย
หลอดเลือดดำ
Dissertations, academic -- nursing
Videotape recording
Fear
Infusions, intravenous
12 สมรรถนะแห่งตนในการคลอด ความอ่อนล้าและความกลัวการคลอดของสตรีครรภ์แรก = Childbirth self-efficacy, fatigue and fear of childbirth among primigravidas / กนกอร คล้ายจันทร์ / 2559 /Full Text
Subject
การคลอด
Fear
ความกลัว
สตรีมีครรภ์
Pregnant woman


Page : 1