ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Exponents (Algebra)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Global exponential stability analysis of a neutral differen- tial equation with time-varying delays = การวิเคราะห์เสถียรภาพเลขชี้กำลังวงกว้างของสมการเชิงอนุพันธ์แบบนิวทรอลที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Panuwat Keadnarmol / The 2013 /Full Text
Subject
Exponents (Algebra)
Differential equations
2 New exponential stability conditions for nonlinear impulsive discrete systems and nonlinear switch discrete systems with time delay = เงื่อนไขการมีเสถียรภาพเลขชี้กำลังแบบใหม่ สำหรับระบบวิยุตที่ถูกกระตุ้นแบบไม่เชิงเส้นและระบบวิยุตสลับแบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา / Jirapong Puangmalai / The 2014 /Full Text
Subject
Exponents (Algebra)
3 Robust exponential stability of discrete time impulsive switched hopfield neural network with delay = เสถียรภาพเลขชี้กำลังทนทานของข่ายงานระบบประสาท ฮอปฟิลด์สลับที่ถูกกระตุ้นแบบเวลาไม่ต่อเนื่องที่มีตัวหน่วง / Siriluk Wangrat / 2012 /Full Text
Subject
Exponents (Algebra)


Page : 1