ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 14 รายการ จากคำว่า Exercise -- In old age

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลของการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและสมรรถภาพปอดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = A systematic review on the effectiveness of exercise on functional capacity and pulmonary function in the elderly with chronic obstructive pulmonary disease / วิชยา เห็นแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
Exercise
Respiratory function tests
Lung disease, obstructive -- in old age
2 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting exercise behavior among older persons with diabetes mellitus, Chiang Muan hospital, Phayao province / คนางนุช สมิธ / 2556 /Full Text
Subject
Exercise -- in old age
Aging
Diabetes mellitus -- in old age
3 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promotion of exercise behavior among older persons with diabetes mellitus, diabetes mellitus clinic, Uttaradit Hospital / สุปราณี หมื่นยา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Aged -- Physiology
Aged -- Uttaradit
Diabetes
Exercise -- In old age
4 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพะเยา = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promotion of exercise behavior among older persons with diabetes mellitus, Phayao Hospital / เกวลิน สีใส / 2554 /Full Text
Subject
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ -- พะเยา
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
เบาหวาน -- พะเยา
โรงพยาบาล -- พะเยา
Disseertations, academic -- nursing
Exercise -- in old age
Diabetes mellitus -- in old age
5 ปัจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบ ไท่ จี๋ ซี่ กง ในผู้สูงอายุ / ชลธิชา ขระเขื่อน / 2545 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
Exercise -- In old age
มวยจีน
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Chi Gung
Aged
6 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ / กรกานต์ ป้อมบุญมี / 2538 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
สมรรถภาพทางกาย
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Exercise -- In old age
Physical fitness -- In old age
7 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและความผาสุกของผู้สูงอายุ / อัญชลี กลิ่นอวล / 2544 /Full Text
Subject
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Exercise -- in old age
Physical fitness -- in old age
Health promotion -- in old age
8 ผลของการตั้งเป้าหมายและการตรวจสอบตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of goal-setting and self-monitoring on exercise behavior among the elderly with hypertension / ปรัศนี ศรีกัน / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Exercise -- in old age
Hypertension -- in old age
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- พฤติกรรมสุขภาพ
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
9 ผลของการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยซี่กงต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้สูงอายุโรคเบสหวานชนิดที่ 2 = Efeect of Thai Qigong meditation exercise on hemoglobin A1C level of the elderly with type 2 diabetes mellitus / อัจฉรา แสนไชย / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus -- in old age
Exercise
Chi gung
10 ผลของการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ / ฉัตรชัย ใหม่เขียว / 2544 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Exercise -- in old age
11 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพปอดของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of self-efficacy enhancement on exercise behavior and pulmonary function of the elderly with chronic obstructive pulmonary disease / สุลี แซ่ซือ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Lung diseases, obstructive -- in old age
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงราย
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย
12 ผลของการออกกำลังกายแบบโนราแขกต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง = Effect of Norakaag exercise on blood pressure among older persons with hypertension / อรทัย ชูเมือง / 2554 /Full Text
Subject
Exercise
Hypertension
Hypertension -- in old age
13 ผลของการออกกำลังกายแบบไอเยนกะโยคะต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ = Effect of iyengar yoga exercise on severity of knee osteoarthritis among the older persons / อังคณารัชต์ แก้วแสงใส / 2557 /Full Text
Subject
Exercise
Yoga
Risk
Osteoarthritis, knee -- in old age
14 พฤติกรรมการออกกำลังกายและอุปสรรคต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร / มัทนา อินทร์แพง / 2543 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- กำแพงเพชร -- พฤติกรรม
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- กำแพงเพชร
Dissertations, academic -- nursing
Exercise -- in old age


Page : 1