ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า Ethnic groups

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Space making of karenni refugees' identities: a case study of Ban Mai Nai Soi Camp = การสร้างพื้นที่อัตลักษณ์ของผู้ลี้ภัยคะเรนนี: กรณีศึกษาของค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย / Kultida Niwitkulnipa / The 2017 /Full Text
Subject
Ethnic groups
Refugees
Identity (Philosophical concept)
2 Disrupted livelihoods of ethnic minorities in the Central Highland, Vietnam = รอยร้าวในชีวิตของชาติพันธุ์กลุ่มน้อยในเขตพื้นที่สูงตอนกลางของประเทศเวียดนาม Le Quang Trung / Le, Quang Trung / 2007 /Full Text
Subject
Ethnic groups
Ethnic minorities
3 Food security assessment of Tharu Ethnic communities in Dang district, Nepal = การประเมินความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเผ่าทารุในเขตอำเภอดัง ประเทศเนปาล Shreedhar Gyawali / Gyawali, Shreedhar / 2008 /Full Text
Subject
Ethnic groups
Food supply
4 Impacts of poverty Reduction Strategies on an Ethnic Minority: A Case study of a khmer farming village in the Mekong = ผลกระทบของยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนต่อชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย : กรณีศึกษาหมู่บ้านเกษตรกรชาวเขมรในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ประเทศเวียดนาม Truong Ngoc Thuy / Truong, Ngoc Thuy / The 2012 /Full Text
Subject
Ethnic groups -- Vietnam
Poverty
5 Lahu Ethnicity And Meanings Of Social Space = สำนึกทางชาติพันธุ์และความหมายของพื้นที่ทางสังคมของชาวลาหู่ Carina Zur Strassen / Strassen, Carina Zur / 2007 /Full Text
Subject
Consciousness
Ethnic groups
Ethnology
6 Livelihood strategies of the Intha people in the Context of Environmental Degradation of the Inle Lake, Myanmar = ยุทธศาสตร์ในการดำรงชีวิตของชาวอินทาในบริบทของความเสื่อมโทรมทางด้านสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบอินเล ประเทศเมียนมาร์ / Kyaw Zin Aung Soe / The 2012 /Full Text
Subject
Intha (Burmese people)
Ethnic groups -- Myanmar
Ethnology -- Burma
Burma -- Social life and customs
Inle Lake -- Myanmar
Lakes -- Myanmar
7 Living with opium : libelihood strategies among rural uplanders in Southern Shan State, Myanmar = การมีชีวิตอยู่กับฝิ่น : กลยุทธ์การดำรงชีวิตของคนชนบทบนพื้นที่สูงทางตอนใต้ของรัฐฉาน ประเทศพม่า / Khun Moe Htun / 2014 /Full Text
Subject
Opium -- Planting
Opium
Farmers -- Social aspects
Ethnic groups -- Myanmar
8 Local adaptive responses to sedentarization program: a case study of Huong Nguyen commune, A Luoi District, Thua Thien Hue Province, Vietnam = การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อการเกษตรแบบถาวร: กรณีศึกษาชุมชนเฮืองเวียง อำเภออาเหลย จังหวัดเถือเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม Ngo Thi Phuong Anh / Anh, Ngo Thi Phuong / 2005 /Full Text
Subject
Ethnic groups -- Thua Thien Hue Province (Vietnam)
Province (Vietnam) -- Social conditions
Social change -- Vietnam
9 Negotiating authenticity : cultural economy of the ethnic tourist market in White Tai Villages, Northwest Upland of Vietnam = การต่อรองเรื่องของแท้ : เศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมของตลาดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในหมู่บ้านไทขาว บนพื้นที่สูงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประทศเวียดนาม / Achariya Choowonglert / 2012 /Full Text
Subject
Tai (Southeast Asian people) -- Vietnam
Ethnic groups -- Vietnam
Heritage tourism -- Vietnam
10 Spaces of exception and shifting strategies of the Kokang Chinese along the MyanmarChina border = พื้นที่ยกเว้นและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของชาวจีนโกกังบริเวณพรมแดนพม่า-จีน Myint Myint Kyu / Myint, Myint Kyu / 2011 /Full Text
Subject
Kokang (Asian people) -- Burma
Ethnic groups -- China
Burma -- Politics and government
11 The Politics of tourism and ethnic identity: A Case study of the Tharu Community in Chitwan National Park, Nepal = การเมืองของการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ชาติพันธุ์: กรณีศึกษาชุมชนชาวทารู ในเขตอุทยานแห่งชาติจิตวัน ประเทศเนปาล / Suman Pandit / The 2010 /Full Text
Subject
Identity Philosophical concept
Ethnic groups -- Nepal
12 The Social aspects of mental illness among orthodox christians of the tigrinya ethnic group in eritrea = มิติทางสังคมของผู้ป่วยทางจิตในกลุ่มชาติพันธุ์ทีกรินยาที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ในเอริเทรีย Erimias Biniam Firre / Firre, Erimias Biniam / The 2018 /Full Text
Subject
Ethnic groups
Mentally ill
Christianity


Page : 1