ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Ethics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of English for Social Sciences Curriculum using experiential learning with e-Learning to enhance paragraph writing ability, analytical thinking ability and moral awareness of undergraduate students = การพัฒนาหลักสูตรกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบเน้นประสบการณ์ร่วมกับอีเลิร์นนิ่งเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนอนุเฉท ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / Wannaubon Singyoocharoen / 2014 /Full Text
Subject
Maejo University-Phrae Campus
English language -- Study and teaching (Higher education)
Education, Higher
Ethics
2 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ วัฒนวรรณ บุญกุณะ / วัฒนาวรรณ บุญกุณะ / 2544 /Full Text
Subject
จริยธรรม
พยาบาล
โรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Ethics, nursing
3 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Development of a Registered Nurse Competency Framework, Labour Room, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital / เยาวรัตน์ ดุสิตกุล / 2561 /Full Text
Subject
Ethics, Nursing
Midwifery
4 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร / ทิพวัลย์ เบ็ญจรัตน์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Ethics, Nursing
5 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพิจิตร = Ethical behaviors of nurses as perecived by clients at inpatient department in Phichit hospital / อรวรรณ เขียวเขิน / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing
Ethics nursing
6 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Ethical behavior of nurses as percevied by clients at inpatient department Si Thep hospital, Phetchabun province / เกตุวรา จันทร์หมื่น / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Ethics nursing


Page : 1