ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Estimation theory

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Approximating fixed points of nonexpansive mappings in CAT(0) spaces = การประมาณค่าจุดตรึงของการส่งไม่ขยายในปริภูมิ CAT(0) / Worawut Laowang / 2008 /Full Text
Subject
Estimation theory
Mathematics
2 Approximation Methods for Finding Common Fixed Points of Nonlinear Mappings and Generalized Equilibrium Problems = ระเบียบวิธีการประมาณค่าสำหรับการหาจุดตรึงร่วมของการ ส่งแบบไม่เชิงเส้นและปัญหาสมดุลที่วางนัยทั่วไป / Atid Kangtunyakarn / The 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Estimation theory
Nonlinear control theory
Nonlinear systems
3 Approximation of copositive programming via semidefinite programming using second order sum of squares decomposition = การประมาณการโคโพสิทีฟผ่านกำหนดการเซมายเดฟินิตดดยใช้การแยกให้เป็นผลบวกกำลังอันดับสอง / Aroonwan Suebsriwichai / 2010 /Full Text
Subject
Estimation theory
Least squares
MAthematical ststistics
4 Noor Iterations for Asymptotically Nonexpansive Mappings in CAT(0) Spaces = วิธีทำซ้ำของนอร์สำหรับการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้น กำกับในปริภูมิ CAT(0) / Yenruedee Niwongsa / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Estimation theory


Page : 1