ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 50 รายการ จากคำว่า Enzymes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Applications of peroxidase from fingerrooot (Boesenbergia rotunda (L.) mansf.) in a glucose test strip and lectin detecting method = การประยุกต์เปอร์ออกซิเดสจากกระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) mansf.) ในแผ่นตรวจกลูโคสและวิธีตรวหาเลคติน / Jiraporn Ketvaraporn / 2010 /Full Text
Subject
Immobilized enzymes
Peroxidase
Glocose -- Testing
Lectin -- Testing
2 B-Glucanase production for animal feed = การผลิตเอนไซม์เบต้ากลูคาเนสเพื่อใช้ในอาหารสัตว์ / Patipat Udomsamuthirun / 2008 /Full Text
Subject
Enzymes
3 Changes in physico-chemical characteristics, organic acid contents and enzyme activities related to citric acid metabolism during growth and storage of tangerine fruit cv. 'Sai Num Phueng' and 'See Thong' = การเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะทางเคมีกายภาพ ปริมาณกรดอินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของกรดซิตริกระหว่างการเจริญเติบโต และการเก็บรักษาของผลส้มพันธุ์สายน้าผึ้งและสีทอง / Worawaran Roongruangsri / The school 2012 /Full Text
Subject
Orange -- Growth
Orange -- Preservation
Enzymes
4 Comparative study of the distribution of fungi on aerial and submerged fronds of Ka Pho Deang (Licuala longecalycata) and Amylase and Protease Enzymes production = การศึกษาเปรียบเทียบการกระจายตัวของเชื้อราที่พบบนบกกับที่จมอยู่ในน้ำของปาล์มกระพ้อแดงและการผลิตเอนไซม์อะไมเลสและโปรตีเอส / Umpava Pinruan / 2004 /Full Text
Subject
Fungi
Licuala longecalycata
Amylases
Protease
Enzymes -- Biotechnology
5 Computer-aided design of insecticide based on highly specific propeptide and reaction mechanism of Enzyme targets = การออกแบบสารฆ่าแมลงโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยซึ่งอาศัยโปรเปปไทด์ที่มีความจำเพาะสูงและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์เป้าหมาย / Jitrayut Jitonnom / 2010 /Full Text
Subject
Insecticides
Enzymes
6 Development of an enzymatic method for the determination of phenolic compounds using peroxidase from coccinia grandis voigt = การพัฒนาวิธีทางเอนไซม์สำหรับการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกโดยการใช้เพอร์ออกซิเดสจากตำลึง / Sombat Kongwithtaya / 2010 /Full Text
Subject
Phenol oxidase
Plant enzymes
Oxidation
7 Effect of curcumin on level and distribution of TPA(12-0-tetradecanoyl phorbol-13-acetate) induced protein kinase C isoenzyme-E in human keratinocytes / Wanida Chearwae / 1999 /Full Text
Subject
Protein kinase C
Curcuma
Keratinocytes
Isoenzymes
Isoenzymes
Protein kinase c
Curcumin
Dissertations, academic -- Biochemistry
Keratinocytes
8 Effect of enzyme inactivation by microwave pretreatment on the quality of dried-longan pulp = ผลของการยับยั้งเอนไซม์เบื้องต้นด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพของเนื้อลำไยอบแห้ง / Khwanta Kaewnarin / Chiang mai 2008 /Full Text
Subject
Enzymes
Enzymes -- Analysis
9 Effect of lemon grass extract on rat hepatic and intestinal xenobiotic-metabolizing enzymes / Somsakul Thumvijit / 1999 /Full Text
Subject
Intestines -- Cancer
Enzymes
Rats
Lemon grass
Dissertations, academic -- Biostatistics
Exnobiotics
Metabolism
Animals, laboratory -- Rats
10 Effects of administration of Matoom juice with stevia extract on preneoplastic lesion of colon cancer and level of some detoxification enzymes / Suthasinee Sriwanna / 2002 /Full Text
Subject
Enzymes
Stevia
Stevia rehaudiana
Precancerous conditions
Colon (Anatomy) -- Cancer
Colon (Anatomy) -- Precancerous conditions
Detoxification (Health)
Matoom juice
Matoom juice
Enzymes
Stevia extract
Colonic neoplasms
Dissertations, academic Bichemistry
11 Effects of lemon grass extract on Aflatoxin B1 mutagenesis activated by liver microsomal enzymes / Jiraporn Sukbunteung / 1996 /Full Text
Subject
Mutagenesis
Aflatoxins
Enzymes
Lemon grass
Dissertations, academic -- Biochemistry
Microsomes, liver
Salix
Plants medicinal
Aflatoxins B1
Microsomes, liver
Animals, laboratory -- Rats
12 Effects of Murdannia loriformis extract on azoxymethane-induced DNA-adducts and aberrant crypt foci in rat colons / Yaowarate Intiyot / 1999 /Full Text
Subject
Colon (Anatomy) -- Cancer
DNA
Commelinaceae
Rats
Enzymes
Azoxymethane
Dissertations, academic -- Biochemistry
Azoxymethane
DNA -- Adducts
Animal, laboratory -- Rat
13 Enhancement of myrosinase production from Aspergillus sp. NR463 by Mutagenesis = การเพิ่มการผลิตไมโรซิเนสจาก Aspergillus sp. NR463 โดยการทำให้เกิดการกลายพันธุ์ / Bordin Butr-indr / 2005 /Full Text
Subject
Aspergillus
Aspergillus -- Biotechnology
Chemical industry
Enzymes
Production
Myrosinase
Mutagenesis
14 Enzymatic productions of Xylooligosaccharide and Bioethanol from corncob = การผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์และไบโอเอทานอลจากซังข้าวโพดโดยวิธีทางเอนไซม์ / Pinpanit Boonchuay / 2018 /Full Text
Subject
Ethanol as fuel
Enzymes
Agricultural wastes
Corn
15 Enzymes in starch degrading system and lactic acid production by Lactobacillus sp. S21 = เอนไซม์ในระบบการย่อยสลายแป้งและการผลิตกรดแลคติกโดย Lactobacillus sp. S21 / Apinun Kanpiengjai / 2013 /Full Text
Subject
Enzymes
Lactic acid
16 Evalution of the efficacy of raw papaya juice and pineapple juice on digesting fish for detection of metacercariae / Toon Prawang / 2001 /Full Text
Subject
Liver flukes
Metacercaria
Digestive enzymes
Pineapple juice
Papaya
Fishes
Disserstations, academic -- Parasitology
Digestion
Papaya juice
Pineapple juice
Metacercariae
Fishs
17 Expression and regulation of matrix metalloproteinase-2 and -9 in human gingival fibroblasts and gingival epithelial cells = การแสดงออกและการควบคุมเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนส-2 และ -9 ในเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกและเซลล์เยื่อบุผิวเหงือกของมนุษย์ / Pattanin Montreekachon / 2012 /Full Text
Subject
Enzymes
Gums
18 Functional study of Na, K-ATPase b3 subunit involving in T Lymphocyte regulation = การศึกษาหน้าที่ของ Na, K-ATPase b3 Subunit ในการควบคุม ที ลิมโฟซัยต์ / Nuttapol Chruewkamlow / 2014 /Full Text
Subject
Enzymes
Lymphocytes
19 Intestinal alkaline phosphatase isoforms in healthy Thai serum and ist relation to ABH secretor status = อินเทสทินอลอัลคาไลน์ฟอสฟาเทสไอโซฟอร์มในซีรัมคนไทยปกติความสัมพันธ์ต่อสถานะการหลั่งสาร เอ บี เอช / Saowarak Teankaow / 2006 /Full Text
Subject
Alkaline phosphatase
Liver -- Diseases
Isoenzymes
Alkaline phosphatase
Liver -- Diseases
Isoenzymes
20 Isolation and characterization of proteolytic enzymes from salt-tolerant and thermophilic bacteria for application in food industry = การแยกเชื้อ และการศึกษาคุณลักษณะของโปรดิโอไลติคเอนไซม์จากแบคทีเรียทนเกลือและแบคทีเรียที่เจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / Somkid Deejing / 2004 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes -- Synthesis
Proteolytic enzymes -- Industrial applications


Page : 1 2 3