ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า English language -- Technical English

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Applying the melodic approach to enhancement of English creative writing ability and postitive attitudes towards classroom atmosphere = การใช้ดนตรีเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และทัศนคติเชิงบวกต่อบรรยากาศในชั้นเรียน / Suchada Cox / 2004 /Full Text
Subject
English language -- Writing
English language -- Technical English
Technical writing
2 Development of technical English lessons based on problem-based learning to increase listening-speaking ability and critical thinking of diploma level students = การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคที่ยึดแนวการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการฟัง-พูดและความคิดวิจารณ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / Orawan Sethasatian / 1995 /Full Text
Subject
English language -- Technical English
English language -- Study and teaching (Higher) -- Lamphun
Listening -- Ability testing
Critical thinking
English language -- Rhetoric -- Ability testing
Students -- Lamphun


Page : 1