ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Endophytic fungi

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Ability of endophytic fungi from tomato, orange and rubber in inhibiting growth of phytophthora infestans = ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์จากมะเขือเทศ ส้ม และยางพารา ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา / Reuthairat Khamsan / 2008 /Full Text
Subject
Biotechnology
Endophytic fungi
Endophytic fungi -- Biotechnology
Fungi
Fungi -- Biotechnology
Phytophthora infestans
2 Biodiversity of Endophytic and Saprobic Fungi in Wild and Cultivated zingiberaceae = ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราเอนโดไฟติกและซาโพรบิกที่เจริญในพืชวงศ์ขิงพันธุ์ป่าและพันธุ์ปลูก / Boonsom Bussaban / 2005 /Full Text
Subject
Endophytic fungi
Saprobic fungi
Plant-fungi relationships
Zingiberaceae
Fungi -- Thailand, Northern
3 Endophytic and saprophytic palm fungi and their ability as antagonists against the oil plam pathogen, ganoderma boninense = ราเอนโดไฟต์และแซโพรไฟต์จากปาล์มและความสามารถในการเป็นปฏิปักษ์กับจุลชีพก่อโรคของปาล์มน้ำมัน / Umpava Pinruan / 2010 /Full Text
Subject
Elaeis guineensis
Licuala spinosa
Endophytic fungi
Saprophytic fungi
4 Isolation and collection of endophytic and saprobic fungi from two species of palms in Doi Suthep-Pui National Park / Warin Techa / 2001 /Full Text
Subject
Palms
Endophytic fungi
Doi Suthep-Pui National Park
5 Metabolites from endophytic fungi dothideomycetes CMU-99 and fusarium sp. PDB51F5 = เมทาโบไลท์จากเชื้อราเอนโดไฟต์ Dothideomycetes CMU-99 และ Fusarium sp. PDB51F5 / Sirada Boonyaketgoson / 2016 /Full Text
Subject
Metabolites
Endophytic fungi
6 Roles of endophytic fungi on the diversity of saprobic fungi = บทบาทของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่มีต่อความหลากหลายของเชื้อราแซบโพรบ / Itthayakorn Promputtha / 2006 /Full Text
Subject
Endophytic fungi
Saprobic fungi
Fungi
7 Survey and isolation of endophytic and saprobic fungi of wild banana in Doi Suthep-Pui National Park / Wipornpan Photita / 2003 /Full Text
Subject
Endophytic fungi
Saprobic fungi
Plant-fungi relationships
Bananas
Doi Suthep-Pui National Park


Page : 1