ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 13 รายการ จากคำว่า Empowerment

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Work empowerment and career success among nurses in University Hospitals, Yunnan Province, The People's Republic of China = การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความสำเร็จในอาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Yan Yin / Yin, Yan / The 2012 /Full Text
Subject
Nurses -- China
Empowerment
Nurses
Success
2 Work empowerment and job strain among nurses in central general hospitals, the socialist republic of Vietnam = การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและความตึงเครียดในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Nguyen Thi Bich Hop / 2012 /Full Text
Subject
Empowerment
Work
Stress
3 Work empowerment and organizational commitment among nurses in tertiary hospitals, Yunnan province, the people's republic of China = การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / Yingchuan Chen / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Empowerment
4 การแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ การเสริมสร้างพลังอำนาจเชิงโครงสร้าง กับพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ = Head-nurse staff nurses exchange, structural empowerment and innovative behavior of professional nurses in regional hospitals / พัชราภรณ์ สว่างวัน / 2556 /Full Text
Subject
Empowerment
Nurse
5 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing empowerment program on pulmonary rehabilitation for persons with chronic obstructive pulmonary disease, Chiang Dao hospital, Chiang Mai province / จิรารัชต์ คำใจ / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงดาว -- เชียงใหม่
ปอดอุดกั้น -- โรค
ปอด -- โรค -- ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Empowerment
Lung diseases -- rehabilitation
Pulmonary disease, chronic obstructive
6 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing empowerment program on pulmonary rehabilitation for persons with chronic obstructive pulmonary disease, Thapla Hospital, Uttaradit Province / สุวรรณา ศรีสะอาด / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลท่าปลา (อุตรดิตถ์)
ปอด -- โรค
ปอด -- ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
Empowerment
Lung diseases -- rehabilitation
Pulmonary disease, chronic obstructive
7 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing empowerment program on pulmonary rehabilitation for persons with chronic obstructive pulmonary disease, Pasang hospital, Lamphun province / ปรีญาภรณ์ งามชื่น / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลป่าซาง -- ลำพูน
ปอดอุดกั้น -- โรค
ปอด -- โรค -- ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Empowerment
Lung diseases -- rehabilitation
Pulmonary disease, chronic obstructive
8 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มของผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the group empowerment program among patients with alcohol dependence,Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / สินีนาถ ขุนวิชิต / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Empowerment
Alcoholism
9 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจและการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการลดภาวะซึมเศร้าในสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงโดยคู่สมรส โรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing empowerment and cognitive restructuring program on depression reduction among women experiencing spousal abuse, Mae Cha Rim Hospital, Nan Province / ดวงเดือน ทองศิริ / 2553 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้าในสตรี -- น่าน
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Empowerment
Depression
Battered women
10 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนการรักษาของผู้ที่เป็นวัณโรคปอดในระยะเข้มข้นของการรักษา โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of implementing empowerment program on adherence to treatment regimen among persons with intensive phase of pulmonary tuberculosis , Lampang hospital / เพียงใจ ดอนคำมูล / 2555 /Full Text
Subject
Empowerment
Tuberculosis, pulmonary
11 ผลของการสร้างเสริมพลังอำนาจต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนที่ติดเชื่อเอชไอวีเอดส์ = Effects of empowerment on antiretroviral drug adherence and risk behaviors among youth living with HIVAIDS / รัชนีกร ไข่หิน / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Empowerment
HIV infection
Adolescent
12 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง = Effects of empowerment on infection prevention practices and incidence of infections among patients with continous ambulatory peritoneal dialysis / แพรวพรรณ โกสินทร / 2557 /Full Text
Subject
Empowerment
Infection -- prevention & control
Kidney faiture, chronic
13 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง = Effects of empowerment on caring capabilities among caregivers of patients with traumatic brain injury / เพ็ญนภา จายวรรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
Empowerment
Brain injuries


Page : 1