ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Employees -- Resignation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Personal mastery development by nurturing future knowledge workers using mastery learning to reduce undergraduate student attrition of a private university in Thailand = การพัฒนาการครองตนโดยการฟูมฟักผู้ใช้ความรู้ในอนาคตด้วยวิธีการเรียนแบบรอบรู้เพื่อลดการออกกลางคัน ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย / Sirikorn Thapthong / 2012 /Full Text
Subject
Knowledge management
Employees -- Resignation
Students -- Chiang Mai


Page : 1