ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Emotions

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of insight meditation on enhancing the emotional intelligence among Thai psychiatric nurses = ผลของวิปัสสนากรรมฐานต่อการสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในพยาบาลจิตเวชไทย / Chantrarat Vongareesawat / The 2010 /Full Text
Subject
Dissertations, academic nursing
Emotions
Intelligence
2 Emotional intelligence and transformational leadership of head nurses in University hospitals of Kunming medical University, the people's republic of China = ความฉลาดทางอารมณ์และภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยการแพทย์คุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Li Yan / Li, Yan / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Emotions
3 My Emotions in New Environment = อารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าในสภาวะแวดล้อมใหม่ Sophea Eat / Eat, Sophea / 2010 /Full Text
Subject
Emotions
Painting
4 ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ = Emotional quotient of school age children in Chiang Mai Province / ชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Emotions
5 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ติดสารเสพติดในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น = Emotional intelligence of substance dependents in Khon Kaen drug dependence treatment center / สายใจ คำทะเนตร / 2547 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
คนติดยาเสพติด -- ขอนแก่น
ความฉลาดทางอารมณ์
Dissertations, academic -- nursing
Emotions
Subtance -- related disorders
6 ผลของการสนับสนุนผู้ดูแลด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและความผาสุกของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพ = Effects of information and emotional supports for caregivers on activities of daily living and well-being among the elderly with stroke during rehabilitation phase กุลธิดา กีฬาแปง / กุลธิดาพร กีฬาแปง / 2557 /Full Text
Subject
Emotions
Activities of daily living
Stroke -- rehabilitation
Elderly


Page : 1