ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Emotional intelligence

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Emotional intelligence and work-related stress of Nurses in the people's hospitals of Dali, the People's Republic of China = ความฉลาดทางอารมณ์และความเครียดที่เกี่ยวข้องกับงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลแห่งประชาชนต้าหลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน Ma Wei Li / Ma, Wei Li / The 2017 /Full Text
Subject
Emotional intelligence
Stress (Psychology)
Nurses
Nursing
2 การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างนักศึกษาที่เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และที่ไม่ใช่นักกีฬา = A Comparative study of emotional quotient between Chiang Mai University Student athletes and nonathletes / เบญจรัตน์ สีหะไกร / 2550 /Full Text
Subject
Emotional intelligence
ความฉลาดทางอารมณ์
นักกีฬา


Page : 1