ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า Emergency medical services

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Pre-hospital emergency medical service performance in Klang Valley, Malaysia = การปฏิบัติการบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล ในกลาง แวลลี ประเทศมาเลเซีย / Mohd Said Bin Nurumal / Chiang mai 2014 /Full Text
Subject
Emergency medicine
Medical services
2 การพัฒนากรอบสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a competency framework for registered nurses in and emergency unit, Lanna hospital, Chiang Mai province / พนมวรรณ บำรุงผล / 2558 /Full Text
Subject
Nurses
Competency
Emergency medical services
3 การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล ในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Quality improvement of nursing documents in the accident and emergency unit, Li hospital, Lamphun province / นวลจันทร์ วงศ์ศรีใส / 2555 /Full Text
Subject
Documentation
Emergency medical services
Emergency service, medical
4 การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง =Quality inprovement of nursing documentation in an emergency unit, Thoen hospital, Lampang province / อภิวัน ชาวดง / 2558 /Full Text
Subject
Documentation
Emergency medical services
Hospital -- Lampang
5 การพัฒนาและทดสอบโปรแกรมการส่งเสริมศักยภาพพยาบาลที่หน่วยตรวจฉุกเฉินในการจัดการความปวด = Development and testing of the emergency department nurses' capacity enhancing program on pain management / อรรธางค์ ปัญญางาม / ม 2557 /Full Text
Subject
Pain management
Emergency medical services
6 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากเข็มทิ่มตำและของมีคมบาด หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management of needlestrick and sharps injuries, an emergency unit, Wiang Heang hospital, Chiang Mai province / วัจนี สนธิ / 2558 /Full Text
Subject
Risk magament
Needlestick injuries
Emergency medical services
7 การวิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินในชุมชน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of emergency operation unit pactices in community, Pa Daet district, Chiang Rai province / พนาวัน พรหมเผ่า / 2557 /Full Text
Subject
Emergency medical services
8 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้บาดเจ็บ หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among trauma persons in accident and emergency department, Kamphangphet hospital / สุคนธา จิ๋วนารายณ์ / 2556 /Full Text
Subject
Pain management
Emergency medical services
9 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้บาดเจ็บในหน่วยงานอุบัติเหตุ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among trauma in accident and emergency department, Maesot hospital, Tak province / นุชนภา สุวรรณจักร์ / 2556 /Full Text
Subject
Pain management
Emergency medical services
10 พฤติกรรมสนับสนุนของพยาบาลและอุปสรรคในการดูแลระยะสุดท้ายที่หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี = Nurses' supporttive behaviors and obstacles in end-of-life Care at emergency department, Phaholpolpayasaena Hospital, Kanchanaburi Province / ณัฎฐธัญพงศ์ ไหลธรรมนูญ / 2558 /Full Text
Subject
Emergency medical services
Pallative care
Nurses
Behaviors
11 ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Health status related to risk at work among professional nurses, out patient and emergency nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / วิลาสินี โอภาสถิรกุล / 2556 /Full Text
Subject
Health
Risk
Nurses
Emergency medical services
Emergency service, medical
12 อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Barriers of providing emergency medical services for trauma persons, Chomtong hospital, Chiang Mai province / สุภิมล แสนคำปิน / 2556 /Full Text
Subject
Emergency medical services
Trauma


Page : 1