ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Electrochemistry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Design and fabrication of novel chemical sensor for analysis of environmental and pharmaceutical samples = การออกแบบและการประดิษฐ์ตัวรับรู้ทางเคมีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์สารตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม / Kwanchanok Wanawananon / The 2015 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Electrochemical analysis
2 Development of an electrochrmical-based bioassay using a pencil lead working electrode for the determination of some biomarkers = การพัฒนาไบโอแอสเสย์แบบเคมีไฟฟ้าโดยใช้ไส้ดินสอเป็นขั้วไฟฟ้าทำงานหาปริมาณสารบ่งชี้ทางชีวภาพบางชนิด / Preeyaporn Reanpang / 2011 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Electrodes
3 Development of Electroanalysis Incorporating Flow Systems for determinations of Arsenic Phosphorus and Nitrogen Species and Chloride Cadmium Copper Lead and Zinc Ions = การพัฒนาการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าร่วมกับระบบการไหลสำหรับหาปริมาณสปีชีส์ของสารหนู ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน และ ไอออนของคลอไรด์ แคตเมียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี / Jaroon Unsomboon / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Electrochemistry
Electrochemical analysis
4 Development of electrochemical sensor based on simple screen printed electrodes for quantitative determination of hydroquinone by Flow injection amperometric system = การพัฒนาตัวรับรู้ทางไฟฟ้าเคมีบนพื้นฐานของขั้วไฟฟ้า พิมพ์สกรีนอย่างง่ายเพื่อการหาปริมาณไฮโดรควิโนนโดยระบบโฟลว์อินเจคชันแอมแปโรเมตรี / Jantima Upan / The 2015 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Electrochemical analysis
Electrodes
5 Development of nickel oxide based electrodes for battery-type electrochemical energy storage applications = การพัฒนาขั้วไฟฟ้าจากนิกเกิลออกไซด์สำหรับการใช้งานเพื่อกักเก็บพลังแบบไฟฟ้าเคมี / Yaowamarn Chuminjak / 2017 /Full Text
Subject
Electrodes
Nickel oxide
Electrochemistry
6 Electrocatalysis of metal aanoparticles supported functionalized carbon nanotubes for ethanol oxidation in fuel cells = การเร่งปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีของอนุภาคโลหะนาโนที่รองรับด้วยท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันสาหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอทานอลในเซลล์เชื้อเพลิง / Suwaphid Themsirimongkon / The 2014 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Nanoparticles
Nanotubes
7 Fabrication and characterization of conducting polymer-single walled carbon nanotube composites thin film by electrochemical-surface plasmon resonance (EC-SPR) spectroscopy for the detection of some biomolecules = การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางของวัสดุผสมพอลิเมอร์นำไฟฟ้า-ท่อนาโนคาร์บอนผนังเดี่ยวโดยวิธีเคมีไฟฟ้า-เซอร์เฟสพลาสมอนเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี เพื่อตรวจวัดสารชีวโมเลกุลบางตัว / Sopis Chuekachang / 2012 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Thin films
Molecular biology
8 Preparation of molecularly imprinted polyaniline-graphene composite electrodes for detection of dopamine = การเตรียมขั้วไฟฟ้าพอลิแอนิลีนแกรฟีนคอมโพสิตที่มีเครื่องหมายระดับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดโดพามีน / Chamari Pothipor / The 2014 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Dopamine -- Inspection
Electrodes
Molecules
9 Preparation of tin, sulfur, and tin sulfide alloy on carbon base via solution method for use as anode materials in lithium Ion battery = การเตรียมดีบุก ซัลเฟอร์ และอัลลอยดีบุกซัลไฟด์บนคาร์บอนโดยวิธีสารละลายเพื่อใช้เป็นวัสดุขั้วแอโนดในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน / Thitima Waket / The 2013 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Electric batteries
Electrodes
10 Twin-arginine Signal Peptide contributes effective folding of CD147 Displayed on filamentous phage = ทวินอาร์จีนีนซิกแนลเปปไทด์มีส่วนช่วยให้มีการพับทบอย่างมีประสิทธิ์ภาพของวีดี 147 บนตัวฟิลาเมนตัสฟาจ / Phatchaneeya Thammawong / 2005 /Full Text
Subject
Membranes (Biology)
Bioelectrochemistry
Biological transpart, Active
Protein sorting signals
BSG protein, Human
Inovirus


Page : 1