ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Electrochemical analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Design and fabrication of novel chemical sensor for analysis of environmental and pharmaceutical samples = การออกแบบและการประดิษฐ์ตัวรับรู้ทางเคมีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์สารตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม / Kwanchanok Wanawananon / The 2015 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Electrochemical analysis
2 Development of Electroanalysis Incorporating Flow Systems for determinations of Arsenic Phosphorus and Nitrogen Species and Chloride Cadmium Copper Lead and Zinc Ions = การพัฒนาการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าร่วมกับระบบการไหลสำหรับหาปริมาณสปีชีส์ของสารหนู ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน และ ไอออนของคลอไรด์ แคตเมียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี / Jaroon Unsomboon / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Electrochemistry
Electrochemical analysis
3 Development of electrochemical sensor based on simple screen printed electrodes for quantitative determination of hydroquinone by Flow injection amperometric system = การพัฒนาตัวรับรู้ทางไฟฟ้าเคมีบนพื้นฐานของขั้วไฟฟ้า พิมพ์สกรีนอย่างง่ายเพื่อการหาปริมาณไฮโดรควิโนนโดยระบบโฟลว์อินเจคชันแอมแปโรเมตรี / Jantima Upan / The 2015 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Electrochemical analysis
Electrodes
4 Development of flow injection system for trace metals determination using electrochemical detection / Prinya Masawat / 2003 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Flow injection analysis
Trace elements -- Analysis
Electrochemical sensors
5 Measurement of lead by bioaccumulation at Pennisetum modified carbon paste electrode / Tapparath Lelasattarathkul / 2001 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Voltammetry
Anodes
Electrodes
Electrochemical analysis


Page : 1