ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Electric conductivity

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of compact system of microchip capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection for the detection of Caffeine in beverages = การพัฒนาระบบไมโครชิปแคปิลลารีอิเล็กโทรฟอรีซีสขนาดกะทัดรัดที่ใช้การวัดสภาพนำไฟฟ้าชนิดไร้สัมผัสแบบคู่ควบด้วยตัวเก็บประจุสำหรับการตรวจวัดคาเฟอีนในเครื่องดื่ม / Monchai Jitvisate / The 2013 /Full Text
Subject
Microelectronics
Electric conductivity
Caffeine
2 Development of gas diffusion flow injection system coupled with conductivity and fluorometric detection for determination of some ions in natural water = การพัฒนาระบบแก๊สดิฟฟิวชันโฟลอินเจ๊กชันร่วมกับการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าและฟลูออโรเมทริกสำหรับการหาปริมาณไอออนบางชนิดในน้ำธรรมชาติ / Wasin Somboot / The 2018 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Ions
Gas flow
Electric conductivity
3 Fabrication of transparent conducting films for solar cell applications = การประดิษฐ์ฟิล์มนำไฟฟ้าแบบโปร่งใสสำหรับการประยุกต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ / Sutatip Thonglem / The 2014 /Full Text
Subject
Semiconductor films
Electric conductivity
Thin films
Solar cells
Materials Science
4 Growth and Application of Tin Oxide Nanowires = การปลูกและการประยุกต์เส้นลวดนาโนดีบุกออกไซด์ / Suvit Thanasanvorakun / 2009 /Full Text
Subject
Tin Oxide
Electrons
Electricity
Electric conductivity
5 Microstructures and conduction mechanisms of zinc oxide varistors doped with bismuth and cobalt oxides = โครงสร้างจุลภาคและกลไกการนำไฟฟ้าของวาริส เตอร์สังกะสีออกไซด์ที่เจือด้วยออกไซด์ของบิสมัสและโคบอลต์ / Wandee Onreabroy / 2005 /Full Text
Subject
Oxides
Varistors
Electric conductivity
6 Utilization of Liquid Drop with Conductometric Detection for Determination of Ammonium Ion in Water = การใช้หยดของเหลวร่วมกับการวัดค่าการนำไฟฟ้าสำหรับการหาปริมาณแอมโมเนียมไอออนในน้ำ / Pheeraya Jaikang / The 2014 /Full Text
Subject
Ammonium Ion
Electric conductivity


Page : 1