ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Educational evaluation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of curriculum evaluation model for educational programs in graduate school = การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษา / Sudawadee Limpaibul / 2014 /Full Text
Subject
Curriculum evaluation
Educational evaluation
2 Development of the nursing graduates quality evaluation model for nursing colleges under ministry of public health = การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / Komwat Rungruang / 2013 /Full Text
Subject
Educational evaluation
Nursing
3 Impact of teachers' perception of rating criteria on assessment process and teaching in critical reading and effective writing course at Chiang Mai University = ผลกระทบจากมุมมองของผู้สอนเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนต่อกระบวนการการประเมินผลและการสอนของกระบวนวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผลในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Piyapat Chaichompoo / The 2014 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching
Education, Higher
Educational evaluation


Page : 1