ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Education, nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Continuing professional education and quality nursing care among nurses, military hospitals, the replublic of the union of Myanmar = การศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพและการพยาบาลที่มีคุณภาพของพยาบาลโรงพยาบาลทหาร ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า / Tay Zar Maung / 2012 /Full Text
Subject
Education, nursing
Nurses
Quality of health care
2 Thai plan for increasing production and development of educational management in nursing : a policy analysis = แผนเพิ่มการผลิตและการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ : การวิเคราะห์นโยบาย / Kulwadee Abhicharttibutra / 2012 /Full Text
Subject
Education, nursing
Educational planning
3 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Development of a competency framework for registered nurses, surgical intensive care unit, Chiang Rai Prachanukroh Hospital / มยุรฉัตร ด้วงนคร / 2558 /Full Text
Subject
Education, Nursing
Education, Professional
พยาบาล -- สมรรถนะ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
พยาบาล -- เชียงราย
การพัฒนาอาชีพ
4 ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนพยาบาล ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล และการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมในคลินิก กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล / ยุพิน กลิ่นขจร / 2530 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Education, nursing
nursing
การวัดความถนัดทางการเรียน
พยาบาล -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การรับรู้
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
การพยาบาล -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจของพยาบาลในการศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนพยาบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Factors related to nurses' intention to continuing education in nursing schools, Lao People's Democratic Republic / พิณ ทองพาด / 2556 /Full Text
Subject
Education, nursing
การศึกษาพยาบาล
พยาบาล -- การศึกษาต่อ
พยาบาล -- ลาว
6 เหตุผลของการเข้าร่วมในการศึกษาต่อเนื่องของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ = Reasons for participating in continuing education among nurse direactors in community hospitals, Northern Region / ชยาพร ปิ่นปัก / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Education, Nursing
พยาบาล -- การศึกษาต่อเนื่อง
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1