ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Education -- Curricula

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of an english multicultural curriculum to promote language skills and attitudes among Maejo University students = การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงพหุวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาและเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Thanutcha Preechaamornkul / The 2017 /Full Text
Subject
Maejo University
English language -- Curricula
English language
Education -- Curricula
2 Development of mathematics curriculum to promote learning and innovation skills of the 21st century through the application of lesson study = การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 โดยการประยุกต์ใช้การศึกษาบทเรียน / Supapon Saosing / The 2014 /Full Text
Subject
Mathematics -- Education -- Curricula
Learning
3 Development of school-based character education curriculum with emphasis on integration into content area instruction for the Prince Royal's Collecge = การพัฒนาหลักสูตรอุปนิสัยศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เน้นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนกลุ่มสาระในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / Sirilak Fuangkarn / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Education -- Curricula
Curriculum planning
4 Development of science and art for happiness creation course based on contemplative education for bachelor degree students, Chiang Mai university = การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุขตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Sombat Skulphan / 2013 /Full Text
Subject
Chiang Mai University -- Students
Education -- Curricula planning
5 Knowledge Management System for e-Tourism Curriculum Development = ระบบการจัดการความรู้สำหรับการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ / Qin, Shiyu / 2011 /Full Text
Subject
Travel
Education -- Curricula
Knowledge management.
6 Participatory science curriculum development to promote higher order thinking skills of Mathayom Suksa 1 students, Kandongphittayakom School, Kandong District, Buriram Province = การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ / Thanyarath Phaengpunga / The 2017 /Full Text
Subject
Kandongphittayakom School
Science -- Education -- Curricula -- Kandong (Buriram)
Science -- Education -- Curricula
7 Public-mindedness and english language proficiency of Chiang Rai Rajabhat Universitys teacher education students learning through service learning activities = ความมีจิตสาธารณะและความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม / Supaporn Tewiya / The 2016 /Full Text
Subject
Chiang Rai Rajabhat University
English -- Education -- Curricula
Public welfare
Public mind
8 The Development of housework learning units using inquiry learning activities to promote multicultural understanding and life quality skills of grade level 3 students = การพัฒนาหน่วยการเรียนสาระงานบ้านโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบคิดสืบค้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมและทักษะการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพของนักเรียนช่างชั้นที่ 3 / Natad Assapaporn / 2009 /Full Text
Subject
Activity programs in education
Education -- Curricula
9 Using concept mapping to develop a mathematics preparation curriculum for industrial technical students = การใช้ผังมโนภาพในการพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม / Teerasak Urajananon / 2009 /Full Text
Subject
Thought and thinking
Mind mapping
Education -- Curricula
Mathematics -- Study and teaching


Page : 1