ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 17 รายการ จากคำว่า Econometrics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Applications of advanced econometric time series to the analysis of some stock price indexes in Asian countries = การประยุกต์ใช้เศรษฐมิติอนุกรรมเวลาขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ดัชนีราคาหลักทรัพย์บางกลุ่มในภูมิภาคเอเซีย / Pathairat Pastpipatkul / 2009 /Full Text
Subject
Econometrics
Securities
2 Applications of copula econometrics to analyses of some economic issues = การประยุกต์เศรษฐมิติคอปูลากับการวิเคราะห์บางปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ Jianxu Liu / Liu, Jianxu / 2013 /Full Text
Subject
Econometrics
3 Applications of copula-based stochastic frontier model to financial econometrics = การประยุกต์แบบจำลองการวิเคราะห์เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มบนพื้นฐานของคอปปูลาในเศรษฐมิติทางการเงิน / Phachongchit Tibprasorn / The 2016 /Full Text
Subject
Econometric models
Econometrics
Economics
4 Applications of exterme value econometrics to energy-crop price-analysis = การประยุกต์เศรษฐมิติแบบสุดโต่งในการวิเคราะห์ราคาพืชพลังงาน / Kantaporn Chuangchid / 2012 /Full Text
Subject
Energy crops
Econometrics
5 Applications of financial econometrics to the stock market analysis = การประยุกต์เศรษฐมิติการเงินกับการวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ / Apiwat Ayusuk / The 2015 /Full Text
Subject
Investments
Stock exchanges
Econometrics
6 Applications of quantile regression under asymmetric laplace distribution and copula based returns and risk measures to financial econometrics = การประยุกต์วิธีการถดถอยแบบควอไทล์ภายใต้การแจกแจงแบบอสมมาตรลาปลาซและบนพื้นฐานของคอปปูลาในการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินทางเศรษฐมิติ / Kittawit Autchariyapanitkul / 2015 /Full Text
Subject
Econometrics
7 Applications of time series econometrics to analysesof tourists arrivals to Thailand = การประยุกต์เศรษฐมิติอนุกรมเวลากับการวิเคราะห์การมาเยือนของนักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทย Nyo Min / Nyo, Min / The 2016 /Full Text
Subject
Econometrics
Tourists -- Thailand
8 Econometric analysis of agricultural and energy commodity price returns behavior = การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของพฤติกรรมของผลตอบแทนจากราคาสินค้าเกษตรและพลังงาน / Xue Gong / 2014 /Full Text
Subject
Econometrics
9 Econometric analysis of uncertainty seasonality and spatial contagion of urban air pollution in China = การวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติของความไม่แน่นอน ความเป็นฤดูกาล และการแพร่กระจายเชิงพื้นที่ของมลภาวะทางอากาศในเขตเมืองในประเทศจีน Zhanqiong He / He, Zhanqiong / 2013 /Full Text
Subject
Econometrics
Air -- Pollution -- China
10 Econometric analysis on Myanmars macroeconomic determinants affecting human capital resources based on ARDL approach testing = เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ตัวกำหนดเศรษฐกิจมหภาคของเมียนมาร์ที่ส่งผลต่อทุนทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีการทดสอบโดยวิธีเออาร์ดีแอล May Thu Htet / Htet, May Thu / 2016 /Full Text
Subject
Econometrics
Human capital -- Myanmar
Myanmar -- Economic conditions
Myanmar -- International trade
11 Econometrics of risk: applications to financial sectors = เศรษฐมิติเกี่ยวกับความเสี่ยง: การประยุกต์กับภาคการเงิน / Panisara Phochanachan / The 2016 /Full Text
Subject
Econometrics
Risk management
Financial risk management
12 Economic investigation on selected macroeconomic Decomposition and GDP expansion in Myanmar = การสำรวจทางเศรษฐมิติของตัวเลือกองค์ประกอบตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและการขยายตัวของเศรษฐกิจในเมียนมาร์ / Kay Thi Khaing / 2016 /Full Text
Subject
Econometrics
Myanmar -- Economic conditions
Myanmar -- International trade
13 Financial econometric analysis for investment decision using markov switching model = การวิเคราะห์เศรษฐมิติทางการเงินเพื่อการตัดสินใจลงทุนโดยใช้แบบจำลองมาร์คอฟสวิตชิง Kongliang Zhu / Kongliang, Zhu / The 2017 /Full Text
Subject
Econometrics
Finance
Markov processes
14 Financial econometrics : Application to capital asset pricing model = เศรษฐมิติการเงิน : การประยุกต์กับแบบจำลองการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน / Sutthiporn Piamsuwannakit / The 2016 /Full Text
Subject
Econometrics
Pricing
15 Microeconometric models : applications for topics in labor economics = แบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาค : การประยุกต์สำหรับหัวข้อในศรษฐศาสตร์แรงงาน / Supanika Leuracharusmee / 2015 /Full Text
Subject
Econometrics
Capital
Wages and labor productivity
16 Technical efficiency analysis on agricultural production of BRICS and the United States: a Copula-Based Meta-Frontier approach = การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของผลผลิตทางการเกษตรในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจบริคส์และประเทศสหรัฐอเมริกา: แนวทาง เมตะฟรอนเทียร์ด้วยฐานคอปปูลา Yangnan Cheng / Yangnan, Cheng / The 2018 /Full Text
Subject
Econometric models
Econometrics
Agricultural productivity -- United States
17 The Socio-economic impacts of the east-west economic corridor in Savannakhet, Lao people's democratic republic = ผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในแขวงสะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Siwarat Kusol / 2014 /Full Text
Subject
Lao -- Economic conditions
Econometrics


Page : 1