ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Econometric models

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Copula-based selectivity model: applications to older workers in Thailand = การประยุกต์แบบจำลองคัดเลือกที่ใช้คอปปูลากับแรงงานผู้สูงอายุในประเทศไทย / Anyarat Wichian / 2014 /Full Text
Subject
Econometric models
Older people
Work
2 Applications of copula-based stochastic frontier model to financial econometrics = การประยุกต์แบบจำลองการวิเคราะห์เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มบนพื้นฐานของคอปปูลาในเศรษฐมิติทางการเงิน / Phachongchit Tibprasorn / The 2016 /Full Text
Subject
Econometric models
Econometrics
Economics
3 Dependence structure analysis between stock index futures and spot markets in the case of the golden week effect = การวิเคราะห์โครงสร้างแบบพึ่งพาระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฟิวเจอร์และตลาดหลักทระพย์ซื้อขายทันทีในกรณีที่ผลกระทบของสัปดาห์ทองคำ Lanwenjing Yin / Yin, Lanwenjing / The 2014 /Full Text
Subject
Econometric models
Stock index futures
Futures markets
4 Econometric modeling of accident-related outcomes usine copula = การจำลองแบบเศรษฐมิติของผลลัพธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุโดยใช้คอปปูลา / Jirakom Sirisrisakulchai / 2014 /Full Text
Subject
Econometric models
5 Econometric modeling of the relationship among macroeconomic variables of Thailand = การจำลองแบบเศรษฐมิติของความสัมพันธ์ในระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย / Nachatchapong Kaewsompong / 2013 /Full Text
Subject
Econometric models
Macroeconomics
Thailand -- Economic conditions -- Econometric models
6 Econometric modeling of tourism demand in some Asean countries = การจำลองแบบทางเศรษฐมิติของอุปสงค์การท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนบางประเทศ / Komkrit Wongkhae / 2013 /Full Text
Subject
Econometric models
Travel
ASEAN countries
7 Modelling world crude oil prices volatility and volatility spillovers = แบบจำลองความผันผวนของราคาน้ำมันดิบโลกและผลข้างเคียงของความผันผวน / Roengchai Tansuchat / 2009 /Full Text
Subject
Econometric models
Economics
Petroleum
8 Technical efficiency analysis on agricultural production of BRICS and the United States: a Copula-Based Meta-Frontier approach = การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของผลผลิตทางการเกษตรในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจบริคส์และประเทศสหรัฐอเมริกา: แนวทาง เมตะฟรอนเทียร์ด้วยฐานคอปปูลา Yangnan Cheng / Yangnan, Cheng / The 2018 /Full Text
Subject
Econometric models
Econometrics
Agricultural productivity -- United States
9 The Dependence structure analysis among gold price, stock price index of gold mining companies and Shanghai composite index = การวิเคราะห์โครงสร้างแบบพึ่งพาระหว่างราคาทองคำ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเหมืองแร่ทองคำและดัชนีตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ Xi Shen / Shen, Xi / The 2014 /Full Text
Subject
Econometric models
Gold -- Prices
Gold -- Analysis


Page : 1