ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 36 รายการ จากคำว่า Ecology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Comparison of ground flora diversity between forest and plantations in Doi Suthep-Pui National Park = การเปรียบเทียบความหลากหลายของพืชพื้นล่างระหว่างป่าและพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย La Karimuna / Karimuna, La / 1995 /Full Text
Subject
Forest ecology -- Chiang Mai
Plant communities -- Chiang Mai
Species diversity
Plant-soil relationship
Suthep-Pui National Park
2 Acute lower abdominal pain in women of reproductive age: differential diagnosis between appendicitis and common gynecological conditions with a proposed clinical prediction rule = ภาวะเจ็บท้องน้อยเฉียบพลันในหญิงวัยเจริญพันธุ์ การวินิจฉัยแยกโรคระหว่างไส้ติ่งอักเสบกับโรคทางสูตินรีเวชที่พบบ่อย และเสนอเกณฑ์วินิจฉัยทางคลินิก / Kijja Jearwattanakanok / The 2015 /Full Text
Subject
Appendicitis
Gynecology
Women -- Diseases
Women -- Health and hygiene
3 Assessment of sustainability of crop production systems at household and commune levels in mountainous area of Thua Thien Hue Province, Vietnam = การประเมินความยั่งยืนของระบบการผลิตพืชที่ระดับครัวเรือนและชุมชนในพื้นที่ภูเขาของจังหวัดเทอเทียนเว้ประเทศเวียดนาม Ngo Tung Duc / Duc, Ngo Tung / 2005 /Full Text
Subject
Cropping systems -- Vietnam
Agricultural ecology -- Vietnam
Sustainable development
4 Behavior and ecology of Isolated Dusky Langur (Trachypithecus obscurus) population at Khao Lommuak, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand = พฤติกรรมและนิเวชวิทยาของประชากรค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) ที่อาศัยอย่างโดดเดี่ยว ณ เขาล้อมหมวก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย / Nantiya Aggimarangsee / 2004 /Full Text
Subject
Trachypithecus obscurus
Ecology -- Prachuap KhiriKhan
Ecology -- Thailand, Southern
Animal behavior -- Thailand, Southern
5 Behavioral ecology of the Giant Nuthatch (Sitta maga) in Chiang Dao Wildlife Sanctuary = นิเวศวิทยาพฤติกรรมของนกไต่ไม้ใหญ่ (Sitta magna) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว / Krit Charoenthong / 2010 /Full Text
Subject
Chiang Dao Wildlife Sanctuary
Giant Nuthatch
Sitta magna
Birds -- Ecology
Birds -- Behavior
6 Breeding ecology of the Asian paradise flycatcher (Terpsiphone paradisi) in Thailand = นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกแซวสวรรค์ (Terpsiphone paradisi) ในประเทศไทย / Pattamavadee Ngoenjun / 2010 /Full Text
Subject
Birds
Reproduction
Animal ecology
7 Conservation politics in mangrove ecosystems : a case study of resource degradation and sustainable livelihood in Oakpo-Kwin-Chaung Village, Bogale Township, Ayeyarwaddy Division, Myanmar = การเมืองในการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน: กรณีศึกษาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในหมู่บ้านโอ๊กโปกวินชวอง เมืองโบกาเล เขตเอยาวัดดี ประเทศพม่า Khin Maung Htay / Khin, Maung Htay / 2007 /Full Text
Subject
Mangrove ecology -- Burma
Mangrove forests -- Burma
Burma -- Manners and customs
8 Contested legitimation of access to fisheries : a case study of everyday practices among fishers in Tonle Sap Lake, Cambodia / Chiep Piseth / 2001 /Full Text
Subject
Fisheries -- Cambodia
Fishery policy -- Cambodia
Lake ecology -- Cambodia
Lakes -- Cambodia
Tonle Sap Lake (Cambodia)
9 Development of new techniques of seed storage and direct seeding of native tree species for tropical forest restoration = การพัฒนาเทคนิคใหม่ของการเก็บรักษาเมล็ดและการหยอดเมล็ดสปีชีส์ต้นไม้พื้นเมืองเพื่อการฟื้นฟูป่าเขตร้อน / Panya Waiboonya / The 2017 /Full Text
Subject
Rain forest ecology
Rain forest plants
Rain forests
Seeds
10 Distribution and ecology of macrofungi in the family Ganodermataceae on Doi Suthep-Pui National Park and vicinity Chiang Mai province / Siriporn Hassarangsee / 1997 /Full Text
Subject
Ganodermataceae
Forest ecology -- Chiang Mai
Indicators (Biology) -- Chiang Mai
Doi Suthep-Pui National Park -- Chiang Mai
11 Dynamism of local ecological knowledge : a case study of a Muong Community in Northern Vietnam Nguyen Thi Dien / Nguyen, Thi Dien / 2002 /Full Text
Subject
Ecology -- Vietnam
Muong -- Vietnam
Natural resources -- Vietnam -- Management
12 Ecology of Goral (Naemorhedus griseus) in Reintroduction process = นิเวศวิทยาของกวางผาในกระบวนการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ / Nithidol Buranapim / 2013 /Full Text
Subject
Goral
Animal ecology
13 Economic value evaluation of forest plantation and montane forest ecosystems for restoration of highland head watershed in northern Thailand = การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศป่าปลูกและป่าดิบเขาเพื่อการฟื้นฟูที่ต้นน้ำที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย / Kanitta Satienperakul / The 2013 /Full Text
Subject
Forest conservation -- Thailand, Northern
Watersheds
Ecology
14 Effects of different types of land use on pycnonotidae = อิทธิพลของการใช้พื้นที่แบบต่างๆต่อนกในวงศ์นกปรอด Maria Fe L. Portigo. / Portigo, Maria Fe L. / 1994. /Full Text
Subject
Birds -- Chiang Mai -- Ecology.
Biotic communities -- Chiang Mai.
Bulbuls.
Ecological risk assessment.
15 Effects of irrigation on the phenology and seedling community of a deciduous dipterocarp forest at Huai Hong Khrai = ผลของการให้น้ำต่อฟีโนโลจีและลูกไม้ในป่าเต็งรังบริเวณห้วยฮ่องไคร้ / Bounmy Phonesavanh. / 1994. /Full Text
Subject
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center.
Forests and forestry -- Chiang Mai -- Irrigation.
Dipterocarpaceae.
Phenology.
Seedlings.
Forest ecology -- Chiang Mai.
Ecological risk assessment.
16 Ethnobotany of Buddhist and Muslim Thais in Some Locations in the Lower Part of Southern Thailand = พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวไทยพุทธ และมุสลิมในบางพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย / Ubonwan Upho / 2005 /Full Text
Subject
Ethnobotany -- Thailand, Southern
Ethnology
Ecology
17 Fire resilience of native tree species in montane forest ecosystem = ความสามารถในการฟื้นตัวหลังถูกไฟไหม้ของพรรณไม้ท้องถิ่นในระบบนิเวศป่าดิบเขา / Phutthida Nippanon / 2018 /Full Text
Subject
Forest ecology
Plant varieties
Forest fires
18 Impact of highland agriculture on stream macroinvertebrate communities = ผลกระทบของเกษตรที่สูงต่อกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในลำธาร Josefo Bitco Tuyor. / Tuyor, Josefo Bitco. / 1994. /Full Text
Subject
Invertebrates.
Biotic communities.
Agricultural ecology -- Chiang Mai.
Rivers -- Chiang Mai.
Stream ecology -- Chiang Mai.
Pesticides -- Environmental aspects.
19 Impact of highland agriculture with reference to the macrozoobenthos = ผลกระทบของการเกษตรที่สูงต่อสัตว์ที่อาศัยตามพื้นลำธาร Rojee Joshi / Joshi, Rojee / 1995 /Full Text
Subject
Stream ecology
Benthic animals -- Thailand, Northern
Benthos
Land use
Pesticides -- Environmental aspects
20 Improvement of groundwater quality by iron and manganese removal process at Ban Luang Nua, Doi Saket district, Chiang Mai province = การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลโดยกระบวนการขจัดเหล็กและแมงกานีส ที่บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ Edward Nixon Pakpahan / Pakpahan, Edward Nixon / 2005 /Full Text
Subject
Groundwater ecology
Groundwater -- Quality
Groundwater -- Management
Water resources development


Page : 1 2