ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Dye-sensitized solar cells

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of nanostructured cadmium and zinc chalcogenide synthesized by a microwave plasma technique for dye-sensitized solar cells = การหาลักษณะเฉพาะของแคดเมียมและซิงก์ชาลโคจีไนด์โครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์โดยเทคนิคไมโครเวฟพลาสมาสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง / Wonchai Promnopas / 2012 /Full Text
Subject
Dye-sensitized solar cells
Nanostructures
Cadmium
2 Development of carrier transport layers for efficiency enhancement of ZnO Dye-sensitized solar cells = การพัฒนาชั้นขนส่งพาหะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงซิงก์ออกไซด์ / Sutthipoj Sutthana / The 2016 /Full Text
Subject
Dye-sensitized solar cells
Solar cells
3 Development of ZnO and platinum nanoparticle films by sparking process for efficiency enhancement of ZnO dye-sensitized solar cells = การพัฒนาฟิล์มอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์และแพลทินัมโดยกระบวนการ สปาร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงซิงก์ออกไซด์ / Kritsada Hongsith / The 2016 /Full Text
Subject
Dye-sensitized solar cells
Solar cells
Nanoparticles
4 Synthesis and characterization of copper oxide nanostructures by microwave-assisted thermal oxidation for dye-sensitized solar cell applications = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนคอปเปอร์ออกไซด์โดยออกซิเดชันเชิงความร้อนที่ใช้ไมโครเวฟช่วยสำหรับการประยุกต์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง / Karakade Kaewyai / The 2016 /Full Text
Subject
Dye-sensitized solar cells
Solar cells


Page : 1