ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Drug, Therapy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 พฤติกรรมในการใช้ยาของชาวบ้านตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้ ทัศนคติและการใช้ยาสามัญประจำบ้าน = Drug-use behavior of villagers in Tambom Kunkhong, Hang Dong District, Chiang mai Province : Knowledge. attitude and practice concerning household medicines / ปัทมา อินทะวงศ์ / 2534 /Full Text
Subject
การใช้ยา -- หางดง (เชียงใหม่)
ยาสามัญประจำบ้าน
การใช้ยา -- พฤติกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
Drug, Therapy


Page : 1