ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Drug utilization

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Nasal mucosa responses after ephedrine nasal spray measured by rhinomanometry and peak nasal inspiratory flow in healthy male volunteers = การตอบสนองของเยื่อบุจมูกหลังพ่นยาเอฟฟิดรินวัดโดยวิธีไรโนมาโนเมตทรีและพีคนาซอลอินสไปราตอรีโฟลว์ในอาสาสมัครชายสุขภาพดี / Cheewin Trakarnsilpa / The 2016 /Full Text
Subject
Pharmacology
Drug utilization
Nose -- Diseases
2 การใช้ยาของประชาชนบ้านห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Medicine Used by Huay Nam Dung people Mae Taeng District Chang Mai Province / จรูญ ยาณะสาร / 2538 /Full Text
Subject
Drug utilization
การใช้ยา
ยา
บ้านห้วยน้ำดัง (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ -- ประชากร
3 การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อดูแลสุขภาพในครอบครัวของแม่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ / พรพิมล กิจชัยเจริญ / 2542 /Full Text
Subject
Anti-infective agents
Family -- Health and hygiene
Drug utilization -- Uttraradit
ปฏิชีวนะ
การใช้ยา -- อุตรดิตถ์
4 การใช้ยาสามัญประจำบ้านของประชาชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Using of household medicines of people in San Kam Phaeng District Chiang Mai Province / พรทิพย์ เจียมสุชน / 2543 /Full Text
Subject
ยาสามัญประจำบ้าน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การใช้ยา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
Household medicines
Drug utilization -- San Kam Phaeng
5 ความชุกและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ยาเพื่อบำบัดอาการถอนฝิ่นในกลุ่มชาวเขาเผ่าอาข่า โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Prevalence and factors associated with self-medication for opium withdrawal symptoms in Akha drug users in Maechan Hospital, Chiang Rai Province / ศิริลักษณ์ สุยะ / 2557 /Full Text
Subject
Opium habit
Nacotic addicts -- Drug utilization
การบำบัด -- แม่จัน (เชียงราย)
การติดฝิ่น -- แม่จัน (เชียงราย)
ชาวเขาเผ่าอาข่า -- แม่จัน (เชียงราย)
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยาซิมวาสแตตินโดยใช้ฐานข้อมูลเภสัชกรรมและระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 = Associations of simvstatin adherence using pharmacy database and lipid levels in type 2 diabetic patients / ธนัชพร สายทอง / 2555 /Full Text
Subject
Diabetes -- Patients
Drug utilization
Hyperlipidemia
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
การใช้ยา
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาชุดของประชาชนในชนบท : กรณีศึกษา หมู่บ้านป่าสักน้อย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the use of Ya Chud of rural People : a case study of Pasaknoi village Choengdoi Sub-district Doi saket District Chiang Mai Province / อัมพร ค้าไม้ / 2538 /Full Text
Subject
Drug utilization
Ya Chud
ยา
ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่) -- ประชากรในชนบท
บ้านป่าสักน้อย (เชียงใหม่)
8 ผลของโปรแกรมควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of antibiotic restriction program in critical care surgery patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วรวรรณ ปลิโพธ / 2558 /Full Text
Subject
Critically ill -- Drug utilization
Antibiotics
Drugs -- Dosage
9 ยาเหลือใช้และพฤติกรรมการใช้ยาของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Leftover medicines and medicine use behavior of people in Chiang Mai province / ปรารถนา ชามพูนท / 2554 /Full Text
Subject
Drug utilization
Drug -- Shelf-life dating


Page : 1