ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 46 รายการ จากคำว่า Drug Therapy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for promoting the medication adherence among elderly with stroke, out patient department, Chiang Mai Neurological hospital / สุพัตรา ปวนไฝ / 2557 /Full Text
Subject
Stroke
Drug -- therapy
Aging
Elderly
Outpatient
22 ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด / ฉลาด แสงอาทิตย์ / 2546 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
เคมีบำบัด
การรักษาด้วยรังสี
คุณภาพชีวิต
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Cervix neoplasms
Radiotherapy
Drug therapy
23 ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ในผู้สูงอายุโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ / กญจนา บุตรจันทร์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การใช้ยา -- เชียงใหม่
กระดูก -- โรค -- การรักษาด้วยยา
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Anti-inflammatory agents, non-steroidal
Musculoskeletal diseases -- drug therapy
24 ความโศกเศร้าเรื้อรังและวิธีการจัดการของบิดามารดาเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Chronic sorrow and management strategies among parents children with cancer receiving chemotherapy / อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย / 2557 /Full Text
Subject
เด็ก
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
Child
Neoplasms -- Drug Therapy
25 ต้นทุนดำเนินการของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคที่ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ / นันทิชา ไชยานุกิจ / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่
การใช้ยา -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ยา
วัณโรค -- การรักษาด้วยยา
Drugs -- Side effects
Antitubercular agents
Tuberculosis -- Chemotherapy -- Cost of operation
Dissertations, Academic -- Nursing
26 แบบแผนความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด / วัชราภรณ์ โต๊ะทอง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปากมดลูก -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ความเหนื่อยล้า
เคมีบำบัด
Dissertations, academic -- nursing
Fatigue
Cervix neoplasms
Drug therapy
27 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับ ส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among patients with major depressive disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / กุลธิดา สิทธิวัง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Drug therapy
28 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Ban Dan Lan Hoi Hospital, Sukhothai Province / สยุมพร จันทร์งาม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Drug therapy
Schizophrenics
29 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for enhancing medication adherence of persons with schizophrenia, Long hospital, Phrae province / พชรภา ขันทอง / 2556 /Full Text
Subject
Drug therapy
Schizophrenics
30 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Srisangwornsukhothai Hospital / อรัญชลี พุ่มเกตุ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
Drug therapy
31 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for promoting medication adherence among elderly with hypertension, Doi Tao hospital, Chiang Mai Province / ศรุตาทวีพร มงคล / 2557 /Full Text
Subject
Drug therapy
Aging
Hypertension -- in old age
32 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for enhancing medication adherence among persons with major depressive disorders, Ban Hong hospital, Lamphun province / ฉวีวรรณ ปันวารี / 2555 /Full Text
Subject
Drug therapy
Depression
33 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการป้องกันการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of best practice guidelines implementation for chemotherapy extravasation prevention among elderly with cancer, female surgical ward, Lampang Hospital / กาญจนา ใจดี / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
มะเร็ง -- การรักษา
ผู้สูงอายุ -- โรค -- การรักษา
Neoplasms -- drug therapy
Cancer -- chemotherapy
Aging
34 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดย ครอบครัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing a psychiatric family care-giving program for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Chiang Muan Hospital, Phayao Province / ณัตฐิณี กองแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงม่วน
ผู้ป่วยจิตเภท
ผู้ดูแล
การรักษาด้วยยา
Psychiatric nursing
Drug therapy
Schizophrenia
35 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดย ครอบครัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Chondaen Hospital, Phetchabun province / วารุณี ทับแสง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
Caregivers
Drug therapy
36 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Wang Nuea Hospital, Lampang Province / เบญญาภา พันตาคม / 2554 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเภท
ผู้ดูแล
การรักษาด้วยยา
Psychiatric -- nursing
Schizophenia
Drug therapy
37 ปัจจัยทำนายการตอบสนองทางคลินิกต่อยาคลอซาปีนในผู้ป่วยที่มีอาการจิตเภทระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Predictive factors of clozapine clinical responses in acute phase of schizophrenic inpatients, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / สุพรรณิการ์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์ / 2553 /Full Text
Subject
Clozapine
Clozapine -- Therapeutic use
Mental disorders -- drug therapy
Schizophrenia -- Treatment
Antipsychotic drugs
Antipsychotic agents -- Therapeutic use
38 ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกด้านจิตใจในผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด = Factors affecting psychological well-being in older patients with cancer receiving chemotherapy / วรรณฤดี เชาว์อยชัย / 2559 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
ผู้สูงอายุ
Older
Neoplasms
Neoplasms -- Drug Therapy
39 ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท / สาธุพร พุฒขาว / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Drug therapy
Schizophrenia
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การรักษาด้วยยา
40 ผลของการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าที่กลับเป็นซ้ำ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of symbolic modeling on medication adherence among persons with depression recurrence, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / กาญจนา ธะสุข / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Drug therapy
Depression


Page : 1 2 3