ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Documentation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing document audit in intensive care units, Nakornping hospital, Chiang Mai province / โสภา คำชัยลึก / 2557 /Full Text
Subject
Documentation
Intensive care units
2 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing documentation in the private medical unit, McCormick hospital, Chiang Mai province / พวงพันธุ์ อินทะพันธุ์ / 2555 /Full Text
Subject
Documentation
3 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล หออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing documentation, intensive care unit, McCormick hospital, Chiang Mai province / ธนสฤษฎ์ โชติกอาภา / 2557 /Full Text
Subject
Documentation
Intensive care units
4 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยกระดูกหญิง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing documentation in a female Orthopedics Ward, Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / วิทวดี สุวรรณศรวล / 2557 /Full Text
Subject
Documentation
Nakornping hospital
5 การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล ในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Quality improvement of nursing documents in the accident and emergency unit, Li hospital, Lamphun province / นวลจันทร์ วงศ์ศรีใส / 2555 /Full Text
Subject
Documentation
Emergency medical services
Emergency service, medical
6 การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง = Quality improvement of nursing documents in inpatient department, Muangpan hospital, Lampang province / กาญจนา พรมเสน / 2555 /Full Text
Subject
Documentation
7 การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน = Quality improvement of nursing documents in inpatient department, Hariphunchai Memorial Hospital, Lamphun Province / พัชราพร ตาใจ / 2555 /Full Text
Subject
Documentation
8 การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง =Quality inprovement of nursing documentation in an emergency unit, Thoen hospital, Lampang province / อภิวัน ชาวดง / 2558 /Full Text
Subject
Documentation
Emergency medical services
Hospital -- Lampang
9 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Knowledge, attitudes and practices on nursing documentation among nurses at Khammouane provincial hospital, The Lao people's Democratic Replubic / โอเล็ด ศรีมุกดา / 2556 /Full Text
Subject
Knowledge
Attitudes
Documentation


Page : 1