ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 20 รายการ จากคำว่า Dissertations, academic -- toxicology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Daily level and genotoxicity of particulate matters in the air around Chiang Mai city / Kittiwan Kalayanamitra / 2002 /Full Text
Subject
Air -- Pollution -- Chiang Mai
Air -- Pollution -- Measurement
Air quality monitoring stations -- Chiang Mai
Genetic toxicology
DNA
Mutagenicity testing
Dissertations, academic -- Biochemistry
Air -- Chiang Mai
Air pollutionts, environmental
2 Detection of oral mucosal cell micronuclei in students exposed to embalming solution vapor = การตรวจหาไมโครนิวเคลียสในเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มในนักศึกษาที่ได้รับไอระเหยจากน้ำยาดองศพ / Klintean Wunnapuk / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Formaldehyde
Micronucleus, germline
Mouthmucosa
3 Development of hair analysis for amphetamine and methamphetamine in yaba abusers using automated headspace solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry technique = การพัฒนาการตรวจหาสารแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในเส้นผมของผู้ที่เสพยาบ้า โดยเทคนิคออโตเมทเฮดสเปสโซลิดเฟสไมโครเอ๊กซแทรกชั่นและแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี / Monnatee Pengwong / The 2008 /Full Text
Subject
Amphetamines
Methamphetamine
Dissertations, academic -- Toxicology
4 Effect of thunbergia laurifolia lindl. leaf extract on cadmium-induced hepatorenal toxpatorenal toxicities in rats = ผลของสารสกัดใบรางจืดต่อความเป็นพิษต่อตับและไตที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแคดเมียมในหนูขาว / Ploypailin Chattaviriya / 2011 /Full Text
Subject
Plants, Medicimal (thunbergia laurifolia lindl.)
Dissertations, academic -- Toxicology
5 Effect of Thunbergia Laurifolia Lindl. leaf extract on methomyl-induced cholinesterase inhibition = ผลของสารสกัดจากใบรางจืดต่อการยับยั้งเอนไซม์โคลีนแอสเทอเรสที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารกำจัดแมลงเมโทมิล / Kanokwan Chaiyasing / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Plants, medicinal -- Rangjuet
Cholinesterases
Methomyl
6 Effect of total suspended particles on pulmonary function and their toxicity to DNA of inhabitants from heavy traffic area in Chiang Mai = ผลกระทบของอนุภาคฝุ่นรวมต่อสมรรถภาพปอดและความเป็นพิษต่อดีเอ็นของประชากรจากพื้นที่การจราจรหนาแน่น จังหวัดเชียงใหม่ / Phongpan Mokmued / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Air pollution -- Chiang Mai
7 Effects of Zingiber officinale roscoe on Methyl Parathion intoxication in rats = ผลของขิงต่อการต้านฤทธิ์ของเมทิลพาราไทออนในหนูขาว / Benchaluk Thongchuai / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Methyl parathion
Ginger
Animals, laboratory -- Rats
8 Identification and hepatotoxicity of microcystin-LR isolated from Microcustis aeruginosa Kutz. in Huay Yuak reservoir Chiang Mai Province = การพิสูจน์เอกลักษณ์และความเป็นพิษของ microcystin-LR ที่แยกได้จาก Microcystis aeruginosa Kiitz ต่อเซลล์ตับ ในอ่างเก็บน้ำห้วยหยวก จังหวัดเชียงใหม่ / Soraya Aroonvilairat / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Microcystis
Cyanoginosin LR
9 Leptin gene polymorphism in alcoholic patients = ภาวะพหุสัณฐานของยีนเลปตินในกลุ่มผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง / Kowit Nambunme / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Leptin
Alcoholism
10 Polymorphism of metallothionein-2A gene in Thai population living in a cadmium contaminated area = ความหลากหลายของยีนเมทัลโลไธโอนน-2A ในประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม / Watchrintorn Fagnark / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Metallothionein
Cadmium
Polymorphism, Genetic
11 Reduction of trihalomethane formation and detoxification of microcystins in tap water by ozonation process = การลดการเกิดสารพิษไตรฮาโลมีแทนและการขจัดพิษของไมโครซิสตินในน้ำประปาโดยกระบวนการโอโซเนชัน / Orapin Thapsingkaew / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Trihalomethane
Microcystis
Oxidation -- Reduction
Ozone
12 The Early detection of renal dysfunction in Thai people upon high cadmium exposure = การตรวจวัดการทำงานผิดปกติของไตระยะเริ่มต้นในคนไทยที่สัมผัสแดดเมียมปริมาณสูง / Wimonrat Teeyakasem / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Kidney
Cadminm
13 Toxicities and oxidative stress after subchronic low carbon monoxide exposure in rats = ความเป็นพิษและภาวะออกซิเดทีฟสเตรสหลังการได้รับก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ ระดับต่ำแบบกึ่งเรื้อรังในหนูขาว / Supawatchara Singhatong / 2004 /Full Text
Subject
Oxygen -- metabolism
Oxygen -- toxicity
Dissertations, academic -- toxicology
Oxidative stress
Carbon monoxide -- toxicity
14 Toxicity of eucalyptol on house fly, Musca domestica Linnaeus (Diptera : Muscidae) and blow fly, Chrysomya megacephala (Fabricious)(Diptera : Calliphoridae) / Noppawan Boonchu / 2003 /Full Text
Subject
Flies
Blowflies
Euxalyptus oil -- Toxicology
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Diptera
Eucalyptus -- Toxicity
15 การเกิดไมโครนิวเคลียสในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์โดยการเหนี่ยวนำของตะกั่ว แคดเมี่ยม และอนุภาคฝุ่นในอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ = Lymphocyte micronucleus induction by Lead, Cadmium and particulate matters in Chiang Mai ambient air / สุวนิตย์ ทองหนุน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Lymphocytes
Micronuleus, germline
Air Pollution -- Chiang Mai
Lead
Cadmium
16 การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.) ในหนูขาว / วิรวรรณ วิสิฐพงศ์พันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
ใบรางจืด
สารพิษ
หนูขาว
สมุนไพร
Toxicity test
Plants, medicinal (Rang Jert)
Dissertations, academic -- Toxicology
17 การเปรียบเทียบระดับ Ethyl glucuronide ในเส้นผมผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังกับผู้ที่ดื่มเป็นครั้งคราวโดยเทคนิค Liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MSMS) = Comparison of ethyl glucuronide level in hair between chronic alcohol drinkers and occasional drinkers by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MSMS) / ทิวาพร ทนันชัย / 2557 /Full Text
Subject
Glucuronates
Chromatography, Liquid
Tandem Mass Spectrometry
Alcoholism -- diagnosis
Dissertations, academic -- Toxicology
18 การพัฒนาเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูงเพื่อใช้ตรวจวัดระดับสารแลคเตทไนพลาสมาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ใช้ยาต้านไวรัส = Development of high performance liquid chromatography for quantitation of plasma lactate in HIV-infected patients receiving antiretroviral drugs / เจียรนัย ขันติพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
ลิควิดโครมาโตกราฟี
พลาสมา -- การวิเคราะห์
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
Dissertations, academic -- Toxicology
19 ผลของ N-acetylcysteine ต่อการป้องกันพิษของพาราควอทในหนูขาว = Protective effect of N-acetylcysteine on paraquat toxicity in rats / มณี เขม้นเขตรการ / 2547 /Full Text
Subject
พาราควอท
พาราควอท -- พิษวิทยา
ยากำจัดวัชพืช -- พิษวิทยา
หนูขาว -- การทดลอง
Dissertations, academic -- Toxicology
Acetylcysteine
Paraquat -- toxicity
20 ระดับของ 1-ไฮดรอกซีไพรีนในปัสสาวะของประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นของจังหวัดเชียงใหม่ = Level of urimary 1-hydroxypyrene of people residing in heavy traffic areas of Chiang Mai / สาครรัตน์ มนโมรา / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
1-hydroxypyrene
Pyrenes -- Chiang Mai


Page : 1