ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 79 รายการ จากคำว่า Dissertations, academic -- Public health

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 ผลการสอน 2 วิธี ต่อความรู้และความสามารถในการใช้กระเป๋าเยี่ยมบ้าน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ = Effects ofthe two teaching methods regarding knowledge and skill in using home visit kit among student nurses of Uttaradit Boromarjonani College of Nursing / ดุจเดือน เขียวเหลือง / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
นักศึกษาพยาบาล -- อุตรดิตถ์
บริการการพยาบาล
Dissertations, Academic -- Public Health
62 ผลของการจัดประสบการณ์ต่อจิตสำนึกของนักเรียนในการป้องกันอุบัติภัยจราจร = The Effect of contrived experience on student's awareness in traffic accident prevention กัลยานี วัชโรสิทธุ์ / กัลยานี วัชโรสินธุ์ / 2535 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุทางถนน
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Public health
Accidents -- Prevention & Control
63 ผลของการเยี่ยมบ้านต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน = Result of home visit towards self care of diabetes mellitus patients / อดิศัย ภูมิวิเศษ / 2537 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
Dissertations, Academic -- public -- Health
64 ผลของการสอนเรื่องโรคเอดส์ต่อความเชื่อและพฤติกรรมเสี่ยงในการได้รับเชื้อเอชไอวี (HIV) ของนักเรียนพลตำรวจ โรงเรียนตำรวจภูธร 5 ลำปาง / จงกลลักษณ์ จันทรศัพท์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนตำรวจภูธร 5 ลำปาง
โรคเอดส์
ตำรวจ -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Public health
65 ผลของโปรแกรมการงดสูบบุหรี่ในนักศึกษาชายวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี / นิทรา วรรณรัตน์ / 2539 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
คลินิกอดบุหรี่
นักศึกษา -- กาญจนบุรี
Dissertations, Academic -- Public Health
66 พฤติกรรมการใช้ยาและยาเสพติดของชาวบ้านห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดฝิ่นและเฮโรอินของชาวบ้าน = Medicine and drug users behavior in Huay Num Dung Village, Mae Tang District, Chiang Mai Province : Knowledge of villagers about the hazard and preventive practice of villagers on opium and heroin addiction / วรกมล รักสวน / 2534 /Full Text
Subject
การใช้ยา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ยาเสพติด
ยาเสพติด -- การควบคุม
การติดฝิ่น
การติดเฮโรอีน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
บ้านห้วยน้ำดัง (เชียงใหม่)
Narcotics
Heroin
Opium
Dissertations, Academic -- Public health
Substance dependence
Opium
Heroin dependence
67 พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยของผู้สูงอายุบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ศรีสุดา แซ่อึ้ง / 2542 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- แม่ริม (เชียงใหม่)
บ้านซาง (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Public Health
68 พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างของแม่บ้านเขตเทศบาลนครลำปาง / สุทธิดา ศิริธวนากุล / 2545 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
ผักปลอดสารพิษ
สารพิษ
แม่บ้าน -- ลำปาง
Dissertations, academic -- Public health
Consummatory behavior -- Lampang
Pesticide residues -- Lampang
69 พฤติกรรมการป้องกันภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเขาเสื่อม = Preventive behavior regarding functional disability among the elderly with knee osteoarthritis / ศรีวรรณ ปัญติ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public Health
Osteoarthritis, knee
Aged
70 พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี / ยรรยง นาคมา / 2545 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- การป้องกันและควบคุม
เกษตรกร -- บางระจัน (สิงห์บุรี)
Dissertations, academic -- Public health
Pesticides
Agriculture -- Sing Buri Province Bang Rachan District
71 พฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / นิลุบล ไทยรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
โรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็ก
บุตร -- การดูแล -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ระบบหายใจ -- โรค
Dissertations, Academic -- Public health
72 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน / จันทร์แรม ทองศิริ / 2539 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
Dissertations, academic -- Publichealth
Sex behavior -- In adolescence
73 ภาวะสุขภาพของประชาชนที่อพยพจากการขยายเหมืองลิกไนต์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Health of people being resettled due to the expansion of Linite Mine, Mae Mo District, Lampang province / ธาดา อุดมธาดา / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public Health
Health -- Lampang Province Mae Mo District
อนามัยชนบท -- แม่เมาะ (ลำปาง)
แม่เมาะ (ลำปาง) -- ภาวะสุขภาพ
74 ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนที่อยู่รอบโรงงานเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดลำปาง = People's health living around the ceramic factory area in Lampang province / ชุมพล กาไวย์ / 2546 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- ลำปาง
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา -- แง่อนามัย
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชาวชนบท -- สุขภาพและอนามัย
ชาวชนบท -- ลำปาง
Dissertations, academic -- Public Health
Health -- Lampang
Ceramic factory -- Lampang
75 ภาวะสุขภาพของพนักงานในโรงงานเครื่องปั้นดินเผา บ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = People health working in ceramic factories in Chompoo Village, Chompoo subdistrict, Mueang District, Lampang Province / วิชนันท์ จุลบุตร / 2546 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- ลำปาง
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา -- แง่อนามัย
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชาวชนบท -- ลำปาง -- สุขภาพและอนามัย
ชาวชนบท -- ลำปาง
Dissertations, academic -- Public Health
Health -- Lampang Province Mueang District
Ceramic factory -- Lampang
76 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชนเผ่าขมุวัยแรงงาน ในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Health status and risk behaviors among Khamu labourers in Chiang Khong district, Chiang Rai province / ชนสรณ์ ใจอินผล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Dissertation, academic -- public health
เชียงของ (เชียงราย) -- ภาวะสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ -- เผ่าขมุ -- เชียงของ (เชียงราย)
77 ระดับสารกำจัดแมลงตกค้างในพืชผักที่วางจำหน่ายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / โอฬาร รัศมี / 2543 /Full Text
Subject
ยาฆ่าแมลง
ผัก -- เชียงใหม่
ผักกางมุ้ง
ผักอนามัย
ผักอินทรีย์
Pesticide residues -- Chiang Mai
Vegetables -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Public Health
78 ระดับสารเคมีจำกัดศัตรูพืชในกระแสเลือดของผู้ประกอบอาชีพทำใบยาสูบ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Blood pesticides level of workers in tobacco plantation, Mae Chan district, Chiang Rai province / ศราวุธ สร้อยอินต๊ะ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public health
Pesticides
Agrochemicals
Agriculture -- Chiang Rai
79 อาการและอาการแสดงของระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของผู้สัมผัสการเผาไหม้ลิกไนท์ในกระบวนการบ่มใบยาสูบ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Symptoms and signs of respiratory system and pulmonary function of people exposed to lignite combustion in tobacco curing process in Mae Chan district, Chaing Rai province / สราวุฒิ พวงคต / 2547 /Full Text
Subject
Respiratory system
Lung
Tobacco
Dissertations, academic -- Public health


Page : 1 2 3 4