ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 20 รายการ จากคำว่า Dissertations, academic -- Medical Physics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การกำหนดพื้นที่ปฐมภูมิให้เหมาะสมสำหรับเทคนิคการฉายรังสีร่วมพิกัด = Optimization of primary collimator settings in stereotactic radiotherapy / อนิรุทธ์ วัชรวิภา / 2551 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยรังสี
รังสีวิทยา
Dissertations, academic -- Medical Physics
2 การจำลองลำรังสีโฟตอนสำหรับการคำนวณปริมาณรังสีที่เปลี่ยนแปลงตามระยะลึกด้วยวิธีมอนติ คาร์โล รหัสคอมพิวเตอร์เอ็มซีเอ็นพี = Photon beam simulation for depth dose calculation using monte Carlo : MCNP method / พิเชษฐ์ จันผิว / 2550 /Full Text
Subject
รังสี
Dissertations, academic -- Medical Physics
3 การทวนสอบปริมาณรังสีของเทคนิคฉายรังสีสามมิติด้วยฟิล์มอีดีอาร์ 2 = 3D-Conformal radiation therapy dose verification by EDR2 films / ณรงค์ ชุมภู / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical physics
Radiotherapy
X-Ray film
4 การประเมินความเสี่ยงทางรังสีของเต้านมด้านตรงกันข้ามและต่อมไทรอยด์ในการรักษามะเร็งเต้านมด้วยการฉายรังสีตามแผนการรักษาแบบสองมิติ = Radiation risk assessment of contralateral breast and thyroid gland in breast cancer rediotherapy with two dimensional treatement planning / ไชยา ช่างทุ่งใหญ่ / 2557 /Full Text
Subject
Breast Neoplasms
Breast Neoplasms -- radiotherapy
Dissertations, academic -- Medical Physics
5 การประเมินผลการคำนวณปริมาณรังสีโฟตอนของเครื่องวางแผนรังสีรักษาสามมิติ โดยชุดทดสอบ = Photon dosimetric evaluation of a 3D treament planning system using a test package / ศิริวัฒน์ นนทะชาติ / 2550 /Full Text
Subject
รังสีรักษา
Dissertations, academic -- Medical Physics
6 การประเมินผลการคำนวณปริมาณรังสีอิเล็กตรอนของเครื่องวางแผนรังสีรักษาสามมิติโดยชุดทดสอบ = Electron dosimetric evaluation of a 3-D treatment planning system using a test package / สุพรรณษา จันทร์สุริยา / 2550 /Full Text
Subject
อิเล็กตรอน
การรักษาด้วยรังสี
Dissertations, academic -- Medical Physics
7 การประเมินผลอัลกอริทึมคำนวณปริมาณรังสีโฟตอนแบบต่าง ๆ ของเครื่องวางแผนรังสีรักษา = Evaluation of treatment planning photon dose calculation algorithms / สุรีย์รัช แสงสีทอง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
8 การประยุกต์ใช้พอลิอะคริลาไมด์ เจล สำหรับการวัดปริมาณรังสี ทางด้านรังสีรักษา = An Application of polyacrylamide gel for radiotherapy dosimetry / จำเนียรพันธ์ เรือนศรี / 2550 /Full Text
Subject
การแผ่รังสี
การรักษาด้วยรังสี
Dissertations, academic -- Medical Physics
9 การเปรียบเทียบเชิงรังสีคณิตของเทคนิคการวางแผนรังสีรักษาสำหรับการฉายรังสีบริเวณสมองและไขสันหลังร่วมกันของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =Dosimetric cmparison of treatment planning techniques for cranial spinal irradiation in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ทิฆัมพร ฮุ่งหวล / 2557 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
Cranial Irradiation
10 การเปรียบเทียบเชิงรังสีคณิตระหว่างเทคนิคฉายรังสีแปรความเข้มและเทคนิคฉายรังสีแบบดั้งเดิม ในผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะที่สองและสาม = Dosimetry comparison of intensity modulated radiation therapy and conventional radiation therapy for stage II & III cervical cancer patients / พิเชษฐ์ อุเบอร์ / 2551 /Full Text
Subject
รังสีวิทยา
ปากมดลูก -- มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
Dissertations, academic -- Medical Physics
11 การเปรียบเทียบผลการคำนวณปริมาณรังสีโดยโปรแกรมวางแผนรังสีรักษาของเครื่องฉายรังสีตัดขวางแบบเกลียวหมุนระหว่างการใช้ภาพรังสีตัดขวางระดับศักย์ไฟฟ้ากิโลโวลต์กับเมกะโวลต์ = Comparison of dose calculation results between tomotherapy teeatment planning program using kilovoltage and megavoltage computed tomography images / ปนัดดา อินทนินธ์ / 2558 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
Radiotherapy, Intensity-Modulated
Tomography, X-Ray Computed
12 การเปรียบเทียบผลการคำนวณปริมาณรังสีแบบปริมาตรกับแบบจุดขณะทำการสอดใส่สารกัมมันตรังสีในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก = Comparison of volumetric and points dose calculation during intracavitary brachytherapy for cervical cancer / เกศวลัย แสนประสาท / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
13 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำนวณปริมาณรังสีที่ได้รับในการรักษา แบบสอดใส่แร่ อิริเดียม-192 ชนิดอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง = Computer programming for intracavitary dose delivered by high dose rate Iridium-192 / สมบัติ ลีลาเกียรติไพบูลย์ / 2547 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยรังสี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กัมมันตภาพรังสี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อิริเดียม-192
การคำนวณโดส
Dissertations, academic -- Medical Physics
Radiotherapy
Iridium
Iridium radioisotopes
14 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ้อนทับภาพรังสีสำหรับการทวนสอบตำแหน่งฉายรังสี = Image registration computer programming for radiotherapy setup verification / ศิริประภา สมบูรณ์ / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
Software
Radiotherapy
การรักษาด้วยรังสี
การรักษาด้วยรังสี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การฉายรังสี
แมทแลบ
15 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายพื้นที่รังสีจากโปรแกรมวางแผนรักษาสามมิติกับภาพถ่ายพื้นที่รังสีขณะผู้ป่วยรับการฉายรังสี = Computer programming for image correlation of digitally reconstructed radiographs and electronic portal images / ผกาทิพย์ ไชยทอง / 2547 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยรังสี
ภาพรังสี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Dissertations, academic -- Medical Physics
Rodiotherapy
Software design
16 การออกแบบและสร้างเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพลำรังสีประจำวันของเครื่องเร่งอนุภาค = Design and development the daily radiation beam checker for linear accelerator machine / เจษฎาพงษ์ พุ่มร่วมใจ / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องเร่งอนุภาค
เวชภัณฑ์
Dissertations, academic -- Medical Physics
17 แนวปฏิบัติการติดตั้งเทคนิคฉายรังสีแปรความเข้มที่ใช้ระบบจำกัดลำรังสีแบบมัลติลิฟ = A guideline of multileaf collimator based intensity modulated radiation therapy implementation / วราภรณ์ คันธฐากูร / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical physics
Radiotherapy
18 ผลกระทบของระยะเวลาในการฉายรังสีเทคนิคชั้นสูงต่อ การรอดชีวิตของเซลล์และความเสียหายของดีเอ็นเอ = The Impact of prolonged fraction delivery time in advanced radiotherapy techniques on cell survival and DNA damage / ศุภลักษณ์ ขจรคำ / 2550 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยรังสี
มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
เซลล์มะเร็ง
ดีเอ็นเอ
Dissertations, academic -- Medical Physics
19 ผลการให้สารรังสีไอโอดีน-131 ในปริมาณสูงครั้งเดียวจากการคำนวณด้วยโปรแกรมรังสีคณิต OLINDA ต่อการรักษาโรคเกรฟ = Effects of single high administered dose of I-131 calculated by OLINDA dosimetry program on graves' disease treatment / ภริตา อู่ทรงธรรม / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
iodine-131 anti-B1 antibody
Graves Disease
20 ผลทางรังสีคณิตของการวางแผนรังสีรักษาซ้ำในระหว่างการฉายรังสีเทคนิคปรับความเข้มสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูก = Dosimetric result of replanning during the course of intensity modulated radiation therapy for nasopharyngeal carcinoma patients / วีรชัย อินใจ / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
Nasopharyngeal Neoplasms -- radiography


Page : 1