ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 79 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Public health

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยในชุมชนชาวแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก = Quality of life of people in boat house community, Mueang District, Phitsanulok Province / ประภาส บารมี / 2546 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- พิษณุโลก
ชาวแพ -- ภาวะเศรษฐกิจ
ชาวแพ -- ภาวะสังคม
ชาวแพ -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- Public Health
Quality of life -- Phitsanulox Province Mueang District
42 ตราบาปในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ / เพ็ญศรี วงษ์พุฒ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่จัน
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
สังคม
Acquired immunodeficiency syndrome
HIV infections
Dissertations, academic -- Public Health
43 ทัศนะของประชาชนในเขตชุมชนแออัด 5 ธันวา เทศบาลนครเชียงใหม่ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา = Drug consumer protection in the view of the slum dwellers of 5 Thunwa in Chiang Mai Municipality / กิตติ ไชยลาภ / 2537 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ยา
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่
การใช้ยา
ชุมชนแออัด 5 ธันวา (เชียงใหม่)
Dissertations, academic -- Public health
Consumer satisfaction
Drugs
Consumer protection
44 แบบแผนการบริโภคที่มีผลต่อน้ำหนักเด็กชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง 0-1 ปี ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Feeding patterns affecting body weight of Karen Children Aged 0-1 year Tambon Mae-Hao Amphoe Mae Sariang Changwat Mae Hong Son / ไชยณรงค์ ปิตุรัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
น้ำหนักตัว
กะเหรี่ยง -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
น้ำหนักทารกแรกเกิด -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
Body weight -- In infancy & childhood
Birth weight -- In infancy & childhood
Karen
Dissertations, academic -- Public health
45 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอดส์ที่มารับการรักษาที่ ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ = Factors associated with the compliance on treatment of tuberculosis patients with HIV infection at Tuberculosis Cent 10, Chiang Mai / พัฒนา โพธิ์แก้ว / 2537 /Full Text
Subject
ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่
วัณโรค -- ผู้ป่วย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
โรคเอดส์
Dissertations, Academic -- Public health
46 ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / อมรินทร์ หน่อไชยวงค์ / 2545 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่ -- การดูแล
Acquired Immunodeficiency syndrome
HIV infections
Self care
Dissertations, academic -- Public Health
47 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของนักวิชาการด้านสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง / สมเกียรติยศ วรเดช / 2545 /Full Text
Subject
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
สาธารณสุข
วิจัย
นักวิชาการ -- พัทลุง
Dissertations, academic -- Public health
Public health -- Manpower -- Phatthalung
Research
Public health office -- Phatthalung
48 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฎิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี = Factor affecting performance of local authority in surveillance and control of avian influenza in Kanchanaburi province and Suphan Buri province / ณัฐสันต์ มุ่งหมาย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
ไข้หวัดนก -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- กาญจนบุรี
ไข้หวัดนก -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- สุพรรณบุรี
Dissertation, academic -- public health
49 ปัจจัยที่มีผลต่อการมาตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน / เจตนา ศรีใส / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลน่าน
คอมดลูก -- มะเร็ง
สตรี -- น่าน
Dissertations, academic -- Public health
50 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกลือเสริมไอโอดีนของประชาชน อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน / ถนัด ใบยา / 2539 /Full Text
Subject
ไอโอดีน
คอพอก
สันติสุข (น่าน) -- ประชากร
Dissertations, Academic -- Public health
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี / กัญญาบุตร ศรนรินทร์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบ้านลาด
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เพชรบุรี
น้ำตาลในเลือด
Dissertations, academic -- Public health
Blood glucose
Diabetes mellitus
52 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มารับบริการ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่ = Factors affecting selection of contraceptive methods among reproductive women in health promotion center region 10 Chiang Mai / ทองอยู่ บุญยการ / 2535 /Full Text
Subject
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่
คุมกำเนิด
ภาวะเจริญพันธุ์
สตรี -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Public Health
53 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดลำพูน = Factors affecting quality of work life of health personnel in primary care unit, lamphun province / ดาลัด จันทรเสนา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Personal management
Quality of work life
Job satisfaction
คุณภาพชีวิตการทำงาน
Dissertation,academic -- public health
54 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดตาก / บุณยานุช เดชบริบูรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ถุงยางอนามัย
นักเรียนอาชีวศึกษา -- ตาก
Dissertations, academic -- Public Health
Condoms
Students -- Tak
55 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความชุกโรคไข้เลือดออก ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / บุญทรัพย์ ซื่อจริง / 2544 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก -- เชียงใหม่
Dengue hemorrhagic fever -- Prevention & control
Dengue hemorrhagic fever -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Public Health
56 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แบบครอบจักรวาลของนักศึกษาวิทยาการสาธารณสุขเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / เกตุมาลา บรรจงพานิชย์ / 2544 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
นักศึกษา -- ลาว
Students -- Lao
Acquired immunodeficiency syndrome -- Prevention & control
Dissertations, Academic -- Public health
57 เปรียบเทียบการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ระหว่างหมู่บ้านที่พบอุบัติการณ์ของโรคสูง และไม่พบโรคไข้เลือดออก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ = Comparison of perception and people's participation in prevention and control of dengue hemorrhagic fever between high and non - incidence villages Nampat District, Uttaradit Province / สุทธิพงษ์ นาคมูล / 2546 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก -- น้ำปาด (อุตรดิตถ์)
ไข้เลือดออก -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
Dissertations, academic -- Public Health
Dengue hemorrhagic fever -- Prevention & control -- Uttaradit
58 เปรียบเทียบกิจกรรมในการปฏิบัติงานควบคุมโรคอุจจาระร่วงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในอำเภอที่มีอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงต่ำและสูง จังหวัดกำแพงแพชร = Comparative study on diarrhea control activities of health personnel in Amphoe with low and high morbidity rate of diarrhea, Changwat Kamphaeng Phet / กาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช / 2537 /Full Text
Subject
ท้องร่วง -- การป้องกันและควบคุม
ท้องร่วง -- กำแพงเพชร
บุคลากรสาธารณสุข
Dissertations, Academic -- Public health
Diarrhea -- Prevention & control
59 เปรียบเทียบพฤติกรรมทางสุขาภิบาลและการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงระหว่างหมู่บ้านที่บรรลุและไม่บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ = Comparison of sanitation behavior and prevalence of diarrhea between health for all and non-health for all villages Tambon Ratanavaree Amphoe Hua Taphan Changwat Amnat Charoen / แคทรียา ประสงค์สิน / 2538 /Full Text
Subject
ท้องร่วง
หมู่บ้าน -- หัวตะพาน (อำนาจเจริญ)
Dissertations, Academic -- Publichealth
Sanitation
Diarrhea
Health
60 ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หินในตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health impact of people from a quarry in Mae La Noi Subdistrict Mae La Noi District Mae Hong Son province / วราภรณ์ สุภาอินทร์ / 2546 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- แม่ฮ่องสอน
โรงโม่หิน -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชาวชนบท -- แม่ฮ่องสอน
ชาวชนบท -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- Public Health
Health -- Mae Hong Son Province Mae La Noi District


Page : 1 2 3 4