ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 79 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Public health

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 กิจกรรมการพยาบาลที่ผู้ป่วยประกันสังคมได้รับจากแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นิทรา มโนน้อม / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Public Health
22 กิจกรรมโภชนาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์ / 2542 /Full Text
Subject
โภชนาการ
นักเรียนประถมศึกษา -- โภชนาการ -- พิษณุโลก
โรงเรียนประถมศึกษา -- พิษณุโลก
Dissertations, academic -- Public health
23 ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุวัดคำใน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ระวิ แก้วสุกใส / 2545 /Full Text
Subject
ชมรมผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- แม่ฮ่องสอน
สุขภาพ
Age groups -- Mae Hong Son
Aged -- Mae Hong Son
Dissertations, academic -- Public health
24 ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการมูลฝอยในบ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กิ่งกาญจน์ บุญมา / 2544 /Full Text
Subject
ขยะ -- เชียงใหม่
ชุมชน
Dissertations, academic -- Public health
Garbage -- Chiang Mai
Community -- Chiang Mai
Waste management -- Chiang Mai
25 ความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง ในการให้คำปรึกษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรคเอดส์ -- อุตรดิตถ์
การให้คำปรึกษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- Public health
26 ความคิดเห็นของบุคลากรผู้รับผิดชอบต่อการถ่ายโอนภารกิจงาน ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นสู่องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชัยนาท = Opinions of responsible personnel on task delegation of local health insurance system to Tambon Administrative Organization, Changwat Chai Nat / ณรงค์ เอี่ยมรอด / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Dissertation, academic -- public health
ประกันสุขภาพ -- ไทย -- ชัยนาท -- วิจัย
27 ความฉลาดทางอารมณ์กับระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Emotional intelligence and level of stress of the first year nursing students at Faculty of Nursing, Chiang Mai University / ลักขณา เทศเปี่ยม / 2552 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- นักศึกษา
Dissertations, Academic -- Public health
นักศึกษา -- สุขภาพจิต
ความฉลาดทางอารมณ์
ความเครียด (จิตวิทยา)
28 ความเชื่อและพฤติกรรมการดูแลบุตร อายุ 0-5 ปี เมื่อติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ ของมารดาชาวเขาเผ่าม้ง ในหมู่บ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย / ปรัศนี ศรีวิชัย / 2540 /Full Text
Subject
บุตร -- การดูแล -- ขุนตาล (เชียงราย)
ทารก -- การดูแล -- ขุนตาล (เชียงราย)
ระบบหายใจ -- โรค
โรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็ก
ม้ง -- ขุนตาล (เชียงราย)
หมู่บ้านพญาพิภักดิ์
Dissertations, Academic -- Public health
29 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการกระจายอำนาจงานสาธารณสุขมูลฐาน สู่องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดลำพูน / เทียนทอง ต๊ะแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
Dissertations, academic -- Public Health
Health pesonnel -- Lamphun
Primary health care -- Lamphun
Tombon administrative organization -- Lamphun
30 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลตราด / พจนี ปิติชัยชาญ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลตราด. หอผู้ป่วยอายุรกรรม
ผู้ป่วย -- การดูแล
ความพอใจของผู้ป่วย
Patient satisfaction -- Trat Hospital
Patient care -- Trat Hospital
Dissertations, academic -- public health
31 ความรู้ ทัศนคติ และการใช้บริการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ของประชาชนชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / พรรณี มานะกุล / 2543 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน -- เชียงใหม่
บริการอนามัยชุมชน -- เชียงใหม่
อนามัยชุมชน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Public Health
Primary healah care -- Chiang Mai
Community health service -- Chiang Mai
32 ความรู้และทัศนคติต่อยาบ้าในนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / อัมพร จันคำ / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
ยากระตุ้นประสาท
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Public health
Narcotics
Amphetamines
Students -- Chiang Mai
33 ความรู้และทัศนคติที่มีต่อการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชาย ระดับอาชีวศึกษา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ = Knowledge and attitude toward condom usage in male students at a vocational school, Nang Rong district, Buri Ram province / สุวัฒน์ เข็มทอง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Dissertation, academic -- public health
ถุงยางอนามัย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- การป้องกันและควบคุม
34 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางครอบครัวและความร่วมมือในการ รักษาวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรคของศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ / สุมาลี อมรินทร์แสงเพ็ญ / 2540 /Full Text
Subject
ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Public Health
35 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และ การรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส กับความมีวินัยในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between knowledge and perception of antiretrovirus drug and drug adherence of AIDS patients in Chiang Mai province / ทินมณี ทิพย์ปัญญา / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public health
Acquired immunodeficiency syndrome
Anti-HIV agents
36 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับเพศศึกษาของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ = The Relationship between knowledge and practices of sex education among secondary school students at Non-formal Education Center, Chiang Mai Province / ทวีวรรณ สัมพันธสิทธิ์ / 2535 /Full Text
Subject
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
เพศศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Public health
37 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบัติตนในงานสาธารณสุขมูลฐานของแม่บ้านชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between knowledge and practices on primary health care of housewives in Satha Wat Hua-Fai Commnity, Tambon Chang Khlan, Muang District, Chiang mai Province / กัลยา สุคำวัง / 2535 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน
แม่บ้าน -- เชียงใหม่
ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Public health
38 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสารภี
ผู้ป่วย -- ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
Health expenditures -- Saraphi Hospital
Health care cost -- Saraphi Hospital
Dissertations, academic -- Public health
39 คุณภาพชีวิตของเด็กสมองพิการ / พึงพิศ ศรีสืบ / 2543 /Full Text
Subject
เด็กพิการทางสมอง -- เชียงใหม่
เด็กปัญญาอ่อน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Public Health
Cerebral palsy
Quality of life
Child -- Chiang Mai
Cerebral palsy -- In infancy & childhoocl
40 คุณภาพชีวิตของเด็กอายุ 0 ถึง 6 ปีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ / สมนึก เตจ๊ะพันธ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
เด็กกำพร้า -- การดูแล -- ลำพูน
คุณภาพชีวิต -- ลำพูน
Dissertations, Academic -- Public health


Page : 1 2 3 4