ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 79 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Public Health

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การดำเนินงานการดูแลสุขภาพที่บ้านของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดน่าน / กัลยาณี โนอินทร์ / 2542 /Full Text
Subject
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
โรงพยาบาลชุมชน -- น่าน
Dissertations, Academic -- Public health
2 การดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง = Care of children with acute respiratory infection in Karen People / ประทุมพร เตชะ / 2546 /Full Text
Subject
หวัด
เด็ก -- โรค
ทางเดินหายใจ -- โรค
โรคติดเชื้อ
กะเหรี่ยง -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- Public Health
Respiratory tract infections -- Karen
Caregivers
3 การตอบสนองความเจ็บป่วยของประชาชนในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ธวัชชัย เขื่อนแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
ผู้ป่วย -- แพร่
Patients -- Phrae
Insurance, health
Dissertations, academic -- Public health
4 การประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท = Evaluation of the administrative perfromance outcomes in Primary Care Unit in sapphaya District, Chainat Province / จิรภฎา เข็มสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์สุขภาพชุมชน -- สรรพยา (ชัยนาท)
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- สรรพยา (ชัยนาท)
บริการทางการแพทย์ -- การประเมิน
ทัศนคติต่ออนามัย -- สรรพยา (ชัยนาท)
Dissertations, academic -- Public health
Primary health care -- Chainat Province Supphaya District
Evaluation studies -- Chainat Province Supphaya District
5 การประเมินผลกระทบสุขภาพเบื้องต้นของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสวนลำใย ตำบลวังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน = The Initial health impact assessment of the agriculturist on using pest-controlling chemicals in longan of wangpang subdistrict Wiang Nong Long district Lamphun province / ทองเพ็ญ ปาละก้อน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public health
Pesticides
Agrochemicals
Agriculture -- Lamphun
6 การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติตัว ก่อนและหลังการใช้คู่มือการปฏิบัติของมารดาหลังคลอด ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of knowledge practice before and after providing handbook for postpartum care in Municipal Area Amphoe Muang Chungwat Chiang Mai / สอาด มุ่งสิน / 2537 /Full Text
Subject
การพยาบาลสูติศาสตร์
มารดา -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Public health
7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์ โดยวิธีการให้สุขศึกษาแบบบรรยาย และแบบอภิปรายกลุ่มในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of the effectiveness of learning by health educational methods about AIDS between lecture and group discussion among Mathayom 1 students at Onnua School King Amphoe Mae-on Chang Wat Chiang Mai / มัณฑนา พรมโสภา / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนออนเหนือ
สุขศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรดเอดส์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ออน (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Public Health
8 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง / สุทัน ทาวงศ์มา / 2544 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชน
สาธารณสุข -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
Dissertations, academic -- Public health
บ้านแม่ต๋ำ (ลำปาง)
Public health -- Lampang
Community -- Lampang
9 การมีส่วนร่วมของชุมชนและสิ่งสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันโรคเอดส์ ในบ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation and social support in AIDS prevention in Ban Tawai, Tambon Khun Kong, Amphoe Hang Dong, Changwat Chiang Mai / ดวงฤทัย พงศ์เชี่ยวบุญ / 2537 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- หางดง (เชียงใหม่)
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
บ้านถวาย (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Public health
10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านสันช้างมูบ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / เจริญศรี แซ่ตั้ง / 2542 /Full Text
Subject
โรคกลัวน้ำ -- การป้องกันและควบคุม -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
โรคกลัวน้ำ -- การป้องกันและควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
Dissertations, academic -- Public health
11 การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในงานสาธารณสุข อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / นิตยา นันทขว้าง / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
สาธารณสุข
Public health -- Chiang Mai Province San Sai District
Tombon administrative organization -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Public health
12 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมปั่นจักรยานผู้สูงอายุบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย = Participation in health promotion activities of Baan Ta elderly bicycling club member, Khun Tan distric, Chiang Rai province / นิตยา รู้ทำนอง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
การส่งเสริมสุขภาพ
Health promotion -- ChiangRai province
Dissertation,academic -- Public health
13 การรับรู้การตรวจสุขภาพประจำปีของประชาชนในตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี = Perception of annual health examination among people in Khok Chan Subdistrict Trakan Phuet Phon District Ubon Ratchatani Province / วิษณุ สุภศร / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public Health
Physical examination -- Ubon Ratchatani Province. Trakan Phuet Phon District
บริการตรวจสุขภาพ
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- อุบลราชธานี
พฤติกรรมสุขภาพ -- ตระการพืชผล (อุบลราชธานี)
ตระการพืชผล (อุบลราชธานี) -- ภาวะสุขภาพ
14 การรับรู้ของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุข : กรณีศึกษาบ้านสนุ่น ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา = Perceptions of people on well-being : a case study in ban Sanoon Taluang subdistrict Phimai district Nakhon Ratchasima province / สุชีรา สนธิ์สายสิงห์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Quality of life -- research
Dissertation, academic, public health
คุณภาพชีวิต -- วิจัย
การส่งเสริมสุขภาพ
15 การรับรู้ความสามารถแห่งตนกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนกลุ่มวัยทำงาน / พวงเพชร เฟื่องฟูเกียรติคุณ / 2545 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ความสามารถในตนเอง -- ขอนแก่น
Exercise
Self efficacy
Dissertations, academic -- Public health
16 การรับรู้ชุดสิทธิประโยชน์ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / สิรีย์ลักษณ์ ไชยลังกา / 2545 /Full Text
Subject
Insurance, health -- Phayao
Dissertations, academic -- Public Health
ประกันสุขภาพ
17 การรับรู้ในการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียนประถมศึกษา / ณัฐศรุต นนทธิ / 2544 /Full Text
Subject
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
อนามัย
นักเรียนประถมศึกษา -- สุโขทัย
Dissertations, academic -- Public health
Environmental health
Students -- Sukhothai
18 การรับรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครอบครัวในชนบท / จิรนันท์ ไข่แก้ว / 2545 /Full Text
Subject
พัฒนาการของเด็ก
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- เชียงใหม่
ครอบครัว -- เชียงใหม่
Child development
Child, preschool
Family
Dissertations, academic -- Public Health
19 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ / ธมนวรรณ สุวภาพ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Public health
20 การรับรู้อันตรายและสถานการณ์การใช้ยาบ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง / เยาวภา ผลกันทา / 2540 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
Dissertations, Academic -- Public Health


Page : 1 2 3 4