ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 129 รายการ จากคำว่า Dissertations academic -- Biochemistry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Activity of ethanolic extracts from coccinia grandis, solanum torvum, and solanum trilobatum on inhibition of insulin-resistance induced by inflammation = ฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากตำลึงมะเขือพวงและมะแว้งเครือต่อการยับยั้งการดื้ออินซูลินที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยการอักเสบ / Ploypailin Kaewprasert / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
2 Alpha thalassemia gene in northern Thailand : incidence of dedetional and hemoglobin constant spring types = อัลฟาธาลัลซีเมียยีนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย : อุบัติการของชนิดที่มีการขาดหายของยีน และชนิดฮีโมโกลบินคอนแสตนท์สปริง / Thasaneeya Chamrasratanakorn. / 1990. /Full Text
Subject
Thalassemia -- Genetic aspects.
DNA
Human chromosome abnormalities.
Abnormalities, Human -- Genetic aspects.
Dissertations, academic -- Biochemistry
Alpha -- Thalassemia -- Thailand
Hemoglobins, abnormal
3 Analysis of naturally acquired protective antibody of epitopes on merozoite surface protein 1 of the Malaria Parasite Plasmodium falciparum = การวิเคราะห์แอนติบอดีป้องกันที่ได้จากการติดเชื้อในธรรมชาติต่อเอพิโทปบน Merozoite Surface Protein 1 ของเชื้อมาลาเรียพลาสโมเดียมฟาลซิปารัม / Parichat Prommana / 2007 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
4 Analysis of sialic acid in glycoprotein by enzyme-linked lectin assay = การวิเคราะห์กรดไซอาลิค ในกลัยโคโปรตีน โดยวิธี เอ็นไซม์-ลิงค์ เลคติน แอสเสย์ / Wichuda Chittangkura. / 1988. /Full Text
Subject
Sialic acids.
Glycoproteins.
Enzyme-linked immunosorbent assay.
Lectins.
Serum.
Sialic acids -- Analysis
Glycoproteins -- Analysis
Dissertations, academic -- Biochemisry
Biochemistry -- Methods
5 Anticancer activities of alkaloids isolated from stephania venosa (Bl.) spreng / Pattama Wongsirisin / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Stephania
Plants, Medicinal
Alkaloids
Alkaloids
Medicinal plants
Cancer
6 Antimutagenicity and DT-Diaphorase inducing activity of Murdannia loriformis = ฤทธิ์ต้านการกลายและฤทธิ์เหนี่ยวนำเอนไซม์ดีทีไดอะฟอเรส ของหญ้าปักกิ่ง / Wiriya Charoenkunathum / 1995 /Full Text
Subject
Antamutagens
Mutagenesis
Enzyme induction
Commelinales
Dissertations, academic -- Biochemistry
NAD (P) H dehydrogenase (quinone)
7 Antimutagenicity, cytotoxicity and antitumor activity of lemon grass extract (Cymbopogon citratus DC stapf) = การต้านฤทธิ์ก่อการกลาย ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านการเกิดเนื้องอกโดยการสกัดจากตะไคร้ / Rawiwan Puatanachokchai / 1994 /Full Text
Subject
Antimutagens
Antineoplastic agents
Lemon grass
Dissertations, academic -- Biochemistry
Cytotoxicity immunologic
Mutagens
8 Antioxidative activity of polyphenolic compounds extracted from seed coat of tamarindus indica linn / Ganniga Pumthong / 1999 /Full Text
Subject
Antioxidants
Polyphenols
Polyphenol oxidase
Tamarins
Dissertations, academic -- Biochemistry
Antioxidants -- Tamarindus indica linn
9 Application of fluorescence-elisa based assay for hyaluronan (HA) determination in cancer serum / Thanapong Poolmas / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Fluorescence
Enzyme -- Linked immunosorbent assay
Hyaluronic acid
Neoplasms -- Diagnosis
10 Assessment of aflatoxin exposure in vegetarians and nonvegetarians / Teera Chewonarin / 1997 /Full Text
Subject
Aflatoxins
Albumin
Serum albumin
Liver -- Cancer
Dissertations, academic -- Biochemistry
Vegetarianism
Aflatoxins
11 Biochemical mechanism of modulation of ABC transporters : P-glycoprotein (P-GP, ABCB1), multidrug resistance protein 1 (MEP1, ABCC1) and mitoxantrone resistance protein (MXR, ABCG2) by curcuminoids = กลไกชีวเคมีในการควบคุมตัวขนส่งเอบีซีชนิดพี-ไกลโคโปรตรี (เอบีซีบีหนึ่ง) เอ็มอาร์พีหนึ่ง (เอบีซีซีหนึ่ง) และเอ็มเอ็กซ์อาร์ (เอบีซีจีสอง) โดยสารเคอร์คิวมินอยด์ / Wanida Chearwae / 2005 /Full Text
Subject
Antineoplastic agents
Drug resistance in cancer cells
Muttidrug resistance -- Curcuminoids
Cancer -- Chemotherapy
Dissertations, academic -- Biochemistry
Drug resistance, multiple
Curcumin -- Pharmacology
12 Biochemical mechanisms of alkaloids isolated from stemona aphylla craib and S. burkillii prain on p-glycoprotein activity and expression in multidrug resistant cancer cells / Wisinee Chanmahasathien / 2012 /Full Text
Subject
Alkaloids
Neoplasms -- drug therapy
Dissertations, academic -- Biochemistry
13 Biochemical study of lectin from marine crabs = การศึกษาทางชีวเคมีของเลคตินจากปูทะเล / Surapong Pinitglang. / 1989. /Full Text
Subject
Lectins.
Crabs.
Dissertations, academic -- Biochemistry
Sialic acids
Lectins
Biochemistry
14 Biochemical toxicity of iron chelator 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one in cancer cell lines and safety evaluation in animal model = ความเป็นพิษเชิงชีวเคมีของยาขับเหล็ก 1-(เอ็น-อะซิติล-6-อะมิโนเฮกซิล)-3-ไฮดรอกซี-2-เมธิลไพริดิน-4-โอน ในเซลล์มะเร็งและการประเมินความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง / Nittaya Chansiw / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Iron Chelating Agents
Iron -- toxicity
15 Biological activities of purple rice extract on inhibition of lipid accumulation and anti-insulin resistance in fat cells = ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดข้าวก่ำต่อการยับยั้งการสะสมไขมัน และต้านการดื้ออินซูลินในเซลล์ไขมัน / Nareeya Waloh / 2014 /Full Text
Subject
Oryza
Dissertations, academic -- Biochemistry
16 Biological effects of curcumin-loaded PLGA nanoparticle conjugated with anti-p-glycoprotein antibody on multidrug resistant cancer cells in vitro and in animal models = ฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุภาคนาโนพีแอลจีเอบรรจุเคอร์คิวมินเชื่อมต่อด้วยแอนติบอดีต่อพีกลัยโคโปรตีนต่อเซลล์มะเร็งชนิดดื้อยาหลายขนานในโมเดลหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง / Wanisa Punfa / 2014 /Full Text
Subject
Nanoparticle
Dissertations, academic -- Biochemistry
17 Cellular distribution, biochemical characterization, function and molecular cloning of gene encoding P-3E10 molecule / Sawitree Chiampanichayakul / 2002 /Full Text
Subject
Monoclonal antibodies
Immune system
Leucocytes
Molecular cloning
T cells
Immune system
Antibodies, monochonal
Cloning, molecular
Genes
Dissertations, academic -- Biochemistry
18 Characterization of molecular defects in hemoglobin H patients by non-radioactive southern hybridzation = การตรวจหาความบกพร่องระดับโมเลกุลในผู้ป่วยฮีโมโกลบินเอซโดยวิธีเซาเทิร์นไฮบริไดเซชั่นแบบไม่ใช้สารกัมมันตภาพรังสี / Roongsiri Muangmoonchai / 1994 /Full Text
Subject
Molecular genetics
Human moleculor genetics
Genes
Hemogobin
Thalassemia -- Patients -- Thailand, Northern
Hemoglobinopathy -- Genetic aspects
Dissertations, academic -- Biochemistry
Hybridization
Hemoglobin H
Thalassimia
Molecula Biology
19 Comparative effects of medicinal plant extracts on prevention of Oxidative Stress-induced lysis in red blood cells = ผลเชิงเปรียบเทียบของสารสกัดจากสมุนไพรต่อการป้องกันเซลล์เม็ดเลือดแดงแตกจากภาวะออกซิเดทีฟสเตรส / Narunan Wuttisin / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plants, medicinal
Oxidative stress
Erythrocyies
20 Construction of random mutant library of plasmodium falciparum dihydrofolate reductase and its use for study of evolution of antifolate resistance in plasmodium berghei model = การสร้างห้องสมุดกลายพันธุ์แบบสุ่มของยืนไดโฮโดรโฟเลทรีดักเทสของเชื้อ plasmodium falciparum และ การใช้เพื่อศึกษาวิวัฒนาการการดื้อยาแอนติโฟเลทโดยใช้เชื้อ plasmodium berghei / Wachiraporn Tipsuwan / 2012 /Full Text
Subject
Plasmodium
Malaria -- drug therapy
Dissertations, academic -- Biochemistry


Page : 1 2 3 4 5 6 7