ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 79 รายการ จากคำว่า Dissertation, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Prevalence and risk factors for abuse among Thai older adults in Chiang Mai = ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการถูกทำร้ายในผู้สูงอายุไทยในจังหวัดเชียงใหม่ / Rojanee Chintanawat / 2003 /Full Text
Subject
Older persons
Dissertation, academic -- nursing
Elder abuse
Risk factors
2 การใช้แนวคิดทางการตลาดของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลำปาง / ศิริพร พวงพันธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง -- การบริหาร
โรงพยาบาล -- การบริหาร
บุคลากรของโรงพยาบาล
บริการการพยาบาล
การตลาด
Dissertation, academic -- nursing
Marketing
Nursing, supervisory
3 การใช้เวลาของบุคลากรทางการพยาบาลหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก = Time spent among nusing personnel of inpatient ward, the Song Yang hospital, Tak province / อภิรดี พญาพรหม / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
4 การใช้เวลาของบุคลากรทางการพยาบาลหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Time spent among nursing personnel of inpatient ward, Si Thep Hospital, Phetchabun Province / สิริฉัตร สมบูรณ์เอนก / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
5 การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ความรับผิดของโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน / สิรินาถ คำใจหนัก / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
6 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลลำปาง = Nosocomial surgical site infection among surgical patients in otthopedics department Lampang Hospital / ศิวาพร ใจอาสา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
7 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ = Family functions as perceived by adolescents in the juvenile training center region 7 Chiang Mai Province / พิมพ์ภัทรา โสภาคดิษฐ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
8 การทำหน้าที่ของครอบครัวและพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นในจังหวัดลำปาง = Family function and aggressive behaviors among adolescents in Lampang province / แสงทอง ไชยเมืองชื่น / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
9 การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานของบุคลากรวิสัญญีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Standard precautions practice among anesthesia personnel of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ลัดดาพร ตันรัตนกูล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
10 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานภายหลังการเดินบนสายพานเลื่อน / ธีรนันท์ วรรณศิริ / 2532 /Full Text
Subject
เบาหวาน
กลูโคส
เลือด
Dissertation, Academic -- Nursing
Blood glucose
Diabetis mellitus
11 การพัฒนาเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลโดยการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ / วาสนา แก้วหล้า / 2538 /Full Text
Subject
Dissertation, academic -- nursing
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
12 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมปั่นจักรยานผู้สูงอายุบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย = Participation in health promotion activities of Baan Ta elderly bicycling club member, Khun Tan distric, Chiang Rai province / นิตยา รู้ทำนอง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
การส่งเสริมสุขภาพ
Health promotion -- ChiangRai province
Dissertation,academic -- Public health
13 การรับรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของบุคลากรทีมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ / ธีรนันท์ พุ่มหมอก / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ
หัวใจ -- โรค -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertation, academic -- nursing
Heart
14 การรับรู้ของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุข : กรณีศึกษาบ้านสนุ่น ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา = Perceptions of people on well-being : a case study in ban Sanoon Taluang subdistrict Phimai district Nakhon Ratchasima province / สุชีรา สนธิ์สายสิงห์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Quality of life -- research
Dissertation, academic, public health
คุณภาพชีวิต -- วิจัย
การส่งเสริมสุขภาพ
15 การรับรู้บทบาทของค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก = Role perception of Tampon Administrative Organization in prevention and control of avian influenza / พลางกูร ยอดน้ำคำ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
16 การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยสหทัยของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง = Perception of the patient caregiver regarding ward admosphere in Sahathai ward of Suan Prung Psychiatric Hospital / พิมพาภรณ์ แก้วมา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
17 การรับรู้และการตอบสนองของมารดาต่อสื่อสัญญาณทารก / นุชนาถ บุญมาศ / 2543 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
การรับรู้
Dissertation, academic -- nursing
Mothers
Infant
18 การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ / น้ำเพชร หล่อตระกูล / 2543 /Full Text
Subject
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค -- ผู้ป่วย
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertation, academic -- nursing
Social support
Health promotion
Coronary disease -- in old age
19 การสื่อสารระหว่างบิดามารดากับสตรีวัยรุ่นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น = Parent-teen communication and sexual risk behaviors of female adolescents / ชัญญา ดิษเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
20 กิจกรรมการดูแลที่บ้านของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคอารมณ์แปรปรวนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวนปรุง = Home care activities among caregivers of persons with bipolar disorders attending at Suan Prung Psychiatric Hospital / สมเกียรติ กันโต / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4