ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Dissertatins, academic -- nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวิเคราะห์สถานการณ์ การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำที่มารับบริการในคลินิกยาเสพติด โรงพยาบาลลำปาง = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and repeated drinking receiving services ar drug treatment clinic, Lampang hospital / อันธิกา กุลยวง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertatins, academic -- nursing
Alcohol
Alcohol drinking
โรงพยาบาลลำปาง. คลินิกยาเสพติด
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
พิษสุราเรื้อรัง
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การกลับมารักษาซ้ำผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of Re-admission Among patients with Schizophrenia at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ราตรี เครือวรรณ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
Dissertatins, academic -- nursing
Schizophrenia
3 ประสิทธิผลของวิธีการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ = Effectiveness of preventive interventions for acute lower respiratory tract infection among children under the age of five : a systematic review / ชนัดดา สระโสม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertatins, academic -- nursing
Respiratory tract infections
ทางเดินหายใจ -- การติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ -- โรค


Page : 1