ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Disertations, academic -- nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of instruction on preoperative anxiety among abdominal surgical patients Zhang Xiuyue / Zhang, Xiuyue / 1999 /Full Text
Subject
Disertations, academic -- nursing
Abdomen -- Surgery -- Patients -- China
Anxiety
2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกกับความวิตกกังวลประจำตัวของนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี / พัชรินทร์ นินทจันทร์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
นักศึกษาพยาบาล
ความวิตกกังวล
Disertations, Academic -- Nursing
3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจากการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเครียด ภาวะเครียดจากการปฏิบัติงานและพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พัชรินทร์ สุตันตปฤดา / 2535 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ความเครียด (จิตวิทยา)
พยาบาล -- เชียงใหม่
Disertations, Academic -- nursing
Stress
4 เปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวกับการมาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูกในสตรี 2 กลุ่ม / แสงมณี อะโข / 2535 /Full Text
Subject
คอมดลูก -- มะเร็ง
มดลูก -- มะเร็ง
Disertations, academic -- nursing
Cervix neoplasms


Page : 1