ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Disabled

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการช่วยเหลือผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมอง ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of participation guidelines of community leaders in assisting individuals with disabilties acquired from stroke, San Pa Pao Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province / ช่อผกา ไชยมงคล / 2553 /Full Text
Subject
Stroke
Disabled Persons
ผู้นำชุมชน -- สันทราย (เชียงใหม่)
หลอดเลือด -- โรค
คนพิการ -- สงเคราะห์
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ดูแลของผู้พิการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Situational analysis of mental health care for caregivers of persons with disability, Phakumkao subdistrict health promoting hospital, Sawankaloke district, Sukhothai province / เจียรนันต์ จันทร์แก้ว / 2556 /Full Text
Subject
Mental health
Disabled persons
3 องค์ประกอบในการได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม / วิระมล กาสีวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Rehabilitation
Movement disorders
Disabled
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- ท่าอุเทน (นครพนม)


Page : 1