ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 22 รายการ จากคำว่า Differential equations

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Approximate solution of high order linear Volterra-Fredholm Integro-differential equations in terms of Taylor polynomials / Jakgrit Sompong / 2002 /Full Text
Subject
Integro-differential equations
Polynomials
Differential equations, Linear
Approximation theory
2 Classification of solutions of some ordinary differential equations with variable coefficients / Wanchak Satsanit / 2002 /Full Text
Subject
Differential equations
Variables (Mathematics)
3 Existence and uniqueness of solutions for 2mth order differential equations / Peerapong Suebsan / 2004 /Full Text
Subject
Differential equations
2mth order differential equations
4 Existence of multiple solutions of nonlinear boundary value problems / Somkid Inthap / 2003 /Full Text
Subject
Boundary value problems
Differential equations
5 Existence of solutions for some fourth order boundary value problems / Somyot Udomprutyaporn / 2003 /Full Text
Subject
Boundary value problems
Differential equations
6 Existence of solutions for some higher order boundary value problesm = การมีจริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาค่าขอบอันดับสูงบางชนิด / Sita Charkrit / 2006 /Full Text
Subject
Boudary value problems
Differential equations
7 Exponential stability of nonlinear time-varying differential equations / Teerapol Saleewong / 2002 /Full Text
Subject
Differential equations, Nonlinear
Nonlinear systems
8 Finite difference methods for finding a control parameter in two-dimensional parabolic equation with neumann boundary conditions / Theeradech Mookum / 2004 /Full Text
Subject
Differential equations, Parabolic
Neumann boundary conditions
9 Global exponential stability analysis of a neutral differen- tial equation with time-varying delays = การวิเคราะห์เสถียรภาพเลขชี้กำลังวงกว้างของสมการเชิงอนุพันธ์แบบนิวทรอลที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Panuwat Keadnarmol / The 2013 /Full Text
Subject
Exponents (Algebra)
Differential equations
10 H control problem for certain dynamical systems with time-varying delay = ปัญหาการควบคุม H สำหรับระบบพลวัตที่มีตัวหน่วงแปรตามเวลาบางระบบ / Chanikan Emharuethai / The 2014 /Full Text
Subject
Linear control systems
Differential equations
11 Lyapunov functions for a fractional order mutualism model = ฟังก์ชันเลียปูนอฟสำหรับแบบจำลองภาวะพึ่งพากันที่มีอันดับเชิงเศษส่วน / Nattakan Supajaidee / The 2018 /Full Text
Subject
Lyapunov functions
Differential equations
Fractions
12 On solution of the second order Euler equation in the distribution space / Sujitra Hinpang / 2001 /Full Text
Subject
Theory of distributions (Functional analysis)
Differential equations
13 On the solution of ordinary differential equation in the space of distribution with polynomial coefficients / Wannapa Ruangthanakorn / 2000 /Full Text
Subject
Differential equations
Distribution (Probability Theory)
Polynomials
14 Oscillation criteria for second order nonlinear differential equations with damping = เกณฑ์การแกว่งกวัดสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับสองที่มีการหน่วง / Wacharong Wongsanurak / school 2009 /Full Text
Subject
Differential equations
Equations
15 Oscillation criteria for second-order nonlinear neutral delay differential equations = เกณฑ์การแกว่งกวัดสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับสองแบบนิวทรัลที่มีตัวหน่วง / Eakachai Suntonsinsoungvon / 2007 /Full Text
Subject
Differential equations
Difference equations -- Oscillation theory
Functional differential equations -- Oscillation theory
Oscillations
16 Solutions of the nonlinear equations of product of the operators 0k and (0 + m2)k = ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้นของผลคูณของตัวดำเนินการ 0k และ (0 + m2)k / Asawathep Cuntavepanit / 2007 /Full Text
Subject
Nonlinear equations
Differential equations, Nonlinear
17 Solving linear quadratic control problem with robust convex quadratically constrains via infinite-dimensional second order cone programming = การแก้ปัญหาควบคุมกำลังสองเชิงเส้นที่มีข้อจำกัดทนทานกำลังสองบนเซตนูน โดยวิธีกรวยอันดับสองที่มีมิติอนันต์ / Phannipa Kabcome / 2010 /Full Text
Subject
Mathematical optimization
Differential equations
18 Stability analysis and controller design of neutral systems with time-varying delays = การวิเคราะห์เสถียรภาพและการออกแบบตัวควบคุมของระบบเป็นกลางที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Wajaree Weera / 2015 /Full Text
Subject
Differential equations
Mathematics
Neural networks (Computer science) -- Mathematical models
19 Sufficient conditions for a Newton method to solve systems of nonlinear equations / Prapart Pue-on / 2004 /Full Text
Subject
Differential equations, Nonlinear
Nonlinear systems
20 Taylor polynomial solutions of Integro-Differential equations / Teeranush Suebcharoen / 2004 /Full Text
Subject
Integro-differential equations
Polynomials


Page : 1 2