ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 14 รายการ จากคำว่า Diet

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Developing a healthy eating policy for preschool children: Effects on diet and School policies in Phrae Province, Thailand = การพัฒนานโยบายการรับประทานเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย: ผลที่มีต่ออาหารและนโยบายของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ประเทศไทย / Kanyarat Wirotpong / 2007 /Full Text
Subject
Children -- Health and hygiene
Diet
Nutrition policy
Nutrition surveys
School children -- Health and hygiene
School health services
School hygiene
Social policy
2 Development of curcumin beverage as food supplement product by micellar formation technique = การพัฒนาเครื่องดื่มเคอร์คูมินเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเทคนิคการเกิดไมเซลล์ / Nitapha Inchai / The 2015 /Full Text
Subject
Pharmaceutical chemistry
Dietary supplements
3 Development of phyllanthus emblica L. extract tablets as a dietary supplement product = การพัฒนายาเม็ดสารสกัดมะขามป้อมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / Kritsana Japanya / 2011 /Full Text
Subject
Tablets (Medicine)
Extracts
Dietary supplements
4 Effect of exercise and vitamin E supplement on antioxidants capacity and lipid profile in Thai elderly men / Chanokporn Sukontachaya / 2001 /Full Text
Subject
Aged men -- Health and hygiene
Exercise
Vitamin E
Dietary supplements
Antioxidants
Lipids
Lipids in human nutrition
5 Effects of dietary fat on energy metabolism in trained rats energy metabolism, Dietary fat, training, glycogen = ผลของไขมันในอาหารต่อเมแทยอลิซึมของพลังงานในหนูขาวที่ฝึกออกกำลังกาย Wasana pratchayasakul / Wasana Pratchayasakul / 2005 /Full Text
Subject
Energy metabolism
Dissertations, academic -- Physiology
Dietary fats
Energy metabolism
Exercise
Animals, laboratory -- Rats
6 Formulation of standardized Houttuynia cordata extract tablets as a food supplement product = การพัฒนาตำรับยาเม็ดสารสกัดพลูคาวที่ผ่านการทำมาตรฐานเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / Orachorn Sriya / The 2010 /Full Text
Subject
Houttuynia cordata
Plant extracts -- Isolation & purification
Tablets (Medicine)
Capsules (Pharmacy)
Dietary supplements
7 Mechanistic studies of glutinous purple rice extracts (Oryza sativa L. var. indica) on Diethylnitrosamine induced mutagenesis in rats = การศึกษากลไกของสารสกัดข้าวก่ำต่อการกลายพันธุ์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไดเอธิลไนโตรซามีนในหนู / Paweena Sankam / Chaing Mai Chaing Mai 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Oryza sativa
Diethylnitrosamine
Plants, Medicinal (Oryza sativa L. var. indica)
Plant Extracts (Oryza sativa L. var. indica)
8 Potential of brown marine algae, Padina minor Yamada, as Nutraceutical and Cosmeceutical = ศักยภาพของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล Padina minor Yamada ในการเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอาง / Doungporn Amornlerdpison / 2008 /Full Text
Subject
Algae -- Biotechnology
Dietary supplements
Cosmetics
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสปอร์เห็ดหลินจือที่กะเทาะเปลือก = Development of dietary supplement product from sporoderm-broken spores of Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) karst / เอกลักษณ์ อินทรักษา / 2554 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สปอร์
เห็ดหลินจือ
Dietary supplements
Plant products
10 การแยก การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารเมือกเมล็ดแมงลัก / ลักขณา เหมาะหมาย / 2545 /Full Text
Subject
แมงลัก
สมุนไพร
อาหารเพื่อสุขภาพ
Ocimum canum
Basil
Dietary supplements
Fiber in human nutrition
11 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการดูแลเพื่อควบุคมระดับน้ำตาลในผุ้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลน่าน = Clinical situational analysis of care management to control blood sugar among patients with type 2 diabetes mellitus at Nan hospital / ธมภร ขุนจันทร์ดี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus -- diet therapy
Diabetes -- patients
12 ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ ความรู้ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนและการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและหรือยาเพื่อควบคุมน้ำหนักในนักศึกษาพยาบาลสตรี = Body image satisfaction, knowledge, peer influence, and use of food products andor drugs for weight control among female nursing students / สุปวีณ์ ธนอัศวนนท์ / 2548 /Full Text
Subject
Weight loss
Reducing diets
Dissertations, Academic -- Nursing
13 ความรู้และบริโภคนิสัยของผู้ที่รับประทานอาหารเจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / รัชดาภรณ์ เสนางาม / 2544 /Full Text
Subject
Vegetarians -- Chiang Mai
Macrobiotic diet
อาหารเจ
มังสวิรัติ
บริโภคนิสัย
เชียงใหม่ -- ประชากร -- โภชนาการ
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบทั่วไปมาเป็นบริโภคอาหารชีวจิต / วรรณวิไล ลักขณาเดช / 2544 /Full Text
Subject
Food consumption
Macrobiotic diet
บริโภคกรรม
อาหาร
อาหารเพื่อสุขภาพ
พฤติกรรมผู้บริโภค


Page : 1