ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 20 รายการ จากคำว่า Diabetics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Diabetes sufferer experiences in the context of caste discrimination and medical pluralism in Nepal = ประสบการณ์ความทุกข์ของผู้ป่วยเบาหวานในบริบทการกีดกันทางชนชั้นวรรณะและการแพทย์พหุลักษณ์ในเนปาล / Tirtha Bahadur Thapa / 2012 /Full Text
Subject
Diabetes
Diabetics -- Nepal
2 Effects of Anti-Diabetic Drugs : PPARy Agonist (Rosiglitazone) and DPP-IV Inhibitor (Vildagliptin) in rats with neuronal insulin resistance induced by 12-week high-fat diet consumption : ผลของยาต้านเบาหวาน : PPARy Agonist (โรซิกลิทาโซน) และ DPP-IV Inhibitor (วิลดากลิปติน) ต่อเซลล์ประสาทในหนูขาวที่มีภาวะดื้ออินซูลินจาการซักนำด้วยอาหารไขมันสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ / Noppamas Pipatpiboon / 2013 /Full Text
Subject
Diabetics -- Complications
Dissertations, academic -- Physiology
Hypoglycemic Agents
Insulin resistance
Rosiglitazone
Vildagliptin
3 Levels of urinary N-Acetyl-B-D-glucosaminidase and microalbumin in diabetic patients / Kanokwan Mohprasit / 1999 /Full Text
Subject
Urine -- Analysis
Urine -- Examination
Diabetics
Microalbumin
Urine -- Analysis
Glucosaminidase
4 Physiological factors correlated with 6 minute walk distance in male patients with type 2 diabetes mellitus / Kitima Rongsawad / 2006 /Full Text
Subject
Walking
Diabetes -- Patients
Diabetics mellitus
Diabetics mellitus, Type 2
Walking
5 Quality of life of non-insulin dependent diabetes mellitus patients Zhu Mingxia / Zhu, Mingxia / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes
Diabetics
Quality of life
6 การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ ความรู้สึกไม่แน่นอน และความเครียดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ = Pregnancy risk perception, uncertainty, and stress among gestational diabetic women / อัญชลี จิตราภิรมย์ / 2555 /Full Text
Subject
Pregnancy, high -- risk
Stress
Pregnancy in diabetics
7 การวิเคราะห์สถานการณ์ของการให้บริการสุขภาพโดยแกนนำสุขภาพชุมชนสาหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Situational analysis of health services of community health leaders for persons with diabetes mellitus, Thoen district, Lampang province / ปนัดดา ฟูใจ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health services
Diabetics
Community health nursing
8 ความเข้มแข็งอดทน การสนับสนุนทางสังคม และความเครียดในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ = Hardiness, social support, and stress among gestational diabetic women / พินทร์พจน์ พรหมเสน / 2558 /Full Text
Subject
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
Diabetes, Gestational
Pregnancy in Diabetics
9 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลแพร่ = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with diabetes type 2, Phrae hospital / ฉัตรสุดา จำรัส / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetics, mellitus, type 2
10 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing clinical nursing practice guidelines for promoting glycemic control persons with diabetes type 2, Mae Chan hospital, Chiang Rai province / สนธยา ขวัญอยู่ / 2555 /Full Text
Subject
Blood sugar -- control
Diabetics, mellitus, type 2
11 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย / ชรินรัตน์ บุญเรือง / 2555 /Full Text
Subject
Blood sugar -- control
Diabetics, mellitus, type 2
12 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการลดภาวะแทรกซ้อนที่เท้าสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing best practice guidelines for reducting foot complication for persons with diabetes mellitus, Kokha hospital, Lampang province / เยาวเรศ ดวงแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
Diabetics -- complication
Diabetes -- mellitus
Hospital -- Lampang
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Affecting factors on the control of fasting blood sugar level of type 2 diabetic patients attending diabetes mellitus clinic at Fang Hospital, Chiang Mai province / วณิรัฐ ศรีชนะ / 2548 /Full Text
Subject
Blood sugar
Diabetics
14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าในชีวิตประจำวันของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมในชุมชน = Factors influencing daily foot care behaviors among diabetic persons with peripheral neuropathy in community / ณัฐสุดา คติชอบ / 2560 /Full Text
Subject
Diabetics
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
15 ผลการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพในการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับการรักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิบางแม่นาง = The Outcome of pharmacist participation in multidisciplinary team to develop primary health care service system for Diabetic patients at Bang Mae Nang Primary Care Unit / ศุภวรรณ กฤษณะทรัพย์ / 2549 /Full Text
Subject
Pharmacists
Pharmaceutical services
Diabetics
16 ผลการให้คำปรึกษาในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชนัตถา พลอยเลื่ยมแสง / ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
Counseling
Diabetics -- Mae Hong Son
Medical care
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- แม่ฮ่องสอน
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- แม่ฮ่องสอน
17 ผลของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง ความร่วมมือในการรักษาและการควบคุมน้าตาลในเลือด = Effects of patient empowerment on Self - Efficacy, adherence and glycemic control in patients with Type 2 Diabetes / อภิญญา เมืองคำ / 2556 /Full Text
Subject
Diabetics
Diabetes -- Treatment
Blood sugar -- Control
เบาหวาน
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
น้ำตาลในเลือด
18 ผลของการให้ความรู้และคำปรึกษารูปแบบกลุ่มโดยเภสัชกรในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Effects of group education and counseling in diabetic outpatients by Pharmacist at Pipoon Hospital, Nakornsrithammarat Province / จิราภรณ์ มณีวุฒิกร / 2551 /Full Text
Subject
Diabetics
โรงพยาบาลพิปูน
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
โรงพยาบาล -- นครศรีธรรมราช
Group counseling
Hospitals -- Outpatient services
19 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Drug-taking behavior among non-insulin dependent diabetic patients at Nakorn Ping Hospital, Mae Rim District, Chiang Mai Province / สมศักดิ์ วราอัศวปติ / 2535 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
การใช้ยา
การรักษาด้วยยา
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- แม่ริม (เชียงใหม่)
อินซูลิน
Drug behavior
Diabetics
20 อาการเหนื่อยล้าในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Fatigue among gestational diabetic women and related factors / วริศา วรวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
Fatigue
Diabetes mellitus
Pregnancy in diabetics


Page : 1