ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 60 รายการ จากคำว่า Diabetes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Beneficial effects of Thai indigenous plants and their probiotic fermented beverages on diabetes mellitus = ผลดีของพืชพื้นบ้านไทยและน้ำหมักโปรไบโอติกต่อโรคเบาหวาน / Winthana Kusirisin / 2009 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Thailand
Probiotics
Fermented foods -- Health aspects
Diabetes
2 Development of a diabetes care model in a Community Hospital = การพัฒนารูปแบบการดูแลโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน / Praneetsin Chaowalaksakun / The 2014 /Full Text
Subject
Diabetes
Diabetes -- Therapeutic use
3 Development of a pharmacist practitioner model for caring patients with type 2 diabetes mellitus / Angkoon Pavasudthipaisit / The 2009 /Full Text
Subject
Non-insulin-dependent diabetes -- Treatment
Diabetes mellitus, Non-insulin-dependent -- therapy
4 Diabetes sufferer experiences in the context of caste discrimination and medical pluralism in Nepal = ประสบการณ์ความทุกข์ของผู้ป่วยเบาหวานในบริบทการกีดกันทางชนชั้นวรรณะและการแพทย์พหุลักษณ์ในเนปาล / Tirtha Bahadur Thapa / 2012 /Full Text
Subject
Diabetes
Diabetics -- Nepal
5 Effect of insulin on renal organic anion transporter 3 function and expression in streptozotocin-induced diabetic rats : ผลของอินซูลินต่อการทำงานและการแสดงออกของรีนอลออร์แกนิกแอนไอออนทรานสพอร์เทอร์ 3 ในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานโดยสเตรปโทโซโทซิน / Phatchawan Arjinajarn / 2011 /Full Text
Subject
Diabetes
Insulin
Dissertations, academic -- Physiology
Organic Anion Transporters
Streptozocin
6 Effect of spirogyra neglecta extract on renal organic anion transporter 1 and 3 function in type 2 diabetic rats = ผลของสารสกัดสาหร่ายเตา (spirogyra neglecta) ต่อการทำงานของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบ ชนิดที่ 1 และ 3 ในท่อไตของหนูขาวที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2 / Atcharaporn Ontawong / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Extracts
Algology
Antioxidants
Diabetes -- Treatment
7 Effects of community empowerment program on community awareness and capacity in diabetes prevention among buddhist monks = ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนต่อความตระหนักและศักยภาพของชุมชนในการป้องกันโรคเบาหวานในพระสงฆ์ / Khanitta Wisitcharoen / The 2017 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- การป้องกันและควบคุม
Diabetes -- prevention&control
Dissertations, Academic -- Nursing
8 Effects of exercise on small intestinal transit and glucose homeostasis in diabetic rats = ผลของการออกกำลังกายต่อการผ่านของสารในลำไส้เล็กและการควบคุมสมดุลย์ของกลูโคสในหนูขาวที่มีภาวะเบาหวาน / Narissara Lailerd / 1995 /Full Text
Subject
Exercise
Diabetes -- Exercise therapy
9 Effects of fermented Hericium erinaceus juice containing Gamma-Aminobutyric acid using lactic acid bacteria and probiotic on streptozotocin Induced-Diabetic rats = ผลของน้ำหมักเห็ดหัวลิง (Hericium erinaceus) ที่มีกรดแกมมาอะมิโน บิวทีริกโดยใช้แบคทีเรียกรดแลกติกและโพรไบโอติกต่อหนู เบาหวานที่เหนี่ยวนำด้วยสเตรปโตโซโตซิน / Sasimar Woraharn / 2015 /Full Text
Subject
Diabetes
Beverage processing plants
10 Glycemic control behaviors among adults with typr 2 diabetes mellitus : sociocultural context in Sri Lanka = พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : บริบททางสังคมและวัมนธรรมในประเทศศรีลังกา / Amarasekara Appuhamillage Thamara Dilhani Amarasekara / graduate 2014 /Full Text
Subject
Blood sugar -- control
Behavior
Diabetes mellitus, type 2
11 Hypoglycemic action of some medicinal plants in normal and alloxan diabetic rats = การออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลของพืชสมุนไพรบางชนิด ในหนูปกติและหนูที่ทำให้เป็นเบาหวานด้วยอัลลอคซาน / Aunggul Poatphrommanee. / 1989. /Full Text
Subject
Hypoglycemic agents.
Herbs -- Therapeutic use
Diabetes
Materia medica, Vegetable
Medicinal plants
Dissertations, academic -- Biochemistry
Diabetes mellitus, experimental
Plants, medicinal
Animals, laboratory -- Rats
12 Importance of health and lifestyle of Chinese patients with diabetes mellitus Shi Qifang / Shi, Qifang / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health
Lifestyle
Diabetes mellitus
Diabetes
Diabetes -- China
Life style
13 Microalbuminuria and diabetic nephropathy in persons with type 2 diabetes : risk indicatiors, screening tool development and treatment prognosis / Sirima Mongkolsomlit / 2012 /Full Text
Subject
Diabetes
Diabetes -- Complications
14 Physiological factors correlated with 6 minute walk distance in male patients with type 2 diabetes mellitus / Kitima Rongsawad / 2006 /Full Text
Subject
Walking
Diabetes -- Patients
Diabetics mellitus
Diabetics mellitus, Type 2
Walking
15 Quality of life of non-insulin dependent diabetes mellitus patients Zhu Mingxia / Zhu, Mingxia / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes
Diabetics
Quality of life
16 Self-care agency and quality of life among Chinese elderly with non-insulin-dependent diabetes mellitus Huang Jin / Huang, Jin / 1996 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes
Diabetes in old age -- China
Aged -- Care -- China
17 The development of a collaborative diabetes management in a community = การพัฒนาการจัดการเบาหวานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน / Thanakmon Leesri / 2013 /Full Text
Subject
Development
Diabetes
Social asjusment
18 การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีมากและกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Self-care in very well-controlled versus poorly-controlled type 2 diabetes patients in out-patient department of San Pa Tong hospital, San Pa Tong district, Chiang Mai province / วราภรณ์ หนุ่มศรี / 2549 /Full Text
Subject
Non-insulin-dependent diabetes -- Treatment
Diabetes -- Patients -- Chiang Mai
Dissertations, Academic -- Nursing
19 การดูแลตนเองด้านโภชนาการและสุขภาพกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / วินธนา คูศิริสิน / 2546 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
สุขภาพ
น้ำตาลในเลือด
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
อินซูลิน
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Nutrition
Blood sugar
Diabetes mellitus, non -- insulin -- dependent
20 การบริโภคคาร์โบไฮเดรตและฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Carbohydrate intake and hemoglobin A1c in older adults with type 2 diabetes mellitus / วินัฐ ดวงแสนจันทร์ / 2561 /Full Text
Subject
Diabetes Mellitus
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล


Page : 1 2 3